Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

SGG.683.1.32.2022.ADR                                                                             Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 745/4 o pow. 0,0066 ha, 746/4 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów objęte decyzją nr 1/22  Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.6.2021.AWK z dnia 25 marca 2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej wraz  z drogami łączącymi ul. Sportową z ul. Polną w km 0+007,06 do km 0+972,42 oraz budowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi  w km 0+296,73, km 0+621,84 oraz w km 0+647,03,  w miejscowości Gorzów, powiat oświęcimski, gmina Chełmek w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną   w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej”.

W toku prowadzonego postępowania organ ustalił, iż Władysława Barcik zd. Bożek zmarła 22 kwietnia   1999 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działki nr 745/4 o pow. 0,0066 ha, 746/4 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski obręb Gorzów stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działki nr 745/4 o pow. 0,0066 ha, 746/4 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi: Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

wz. Starosty

Paweł Kobielusz
Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo