Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

SGG.683.20.77.2016.ADR                                                                 Oświęcim, dnia  31 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim,  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:

  • Rozalia Kściukówna w udziale 16/192 cz.,
  • Jakób Sereś w udziale 24/192 cz.,
  • Franciszek Jarnot w udziale 24/192 cz.
  • Jan Kwaśny w udziale 30/192 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Jan Kwaśny zmarł 3 lipca 1967 r.,          a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 7/68 z 26.01.1968 r. nabył m.in. Władysław Kwaśny w ¼ cz., który zmarł 1 września 1995 r. Postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności Rozalii Kściukówny, Jakóba Seresia, Franciszka Jarnot w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem ww. właścicieli sugeruje, że:

  • Rozalia Kściukówna w chwili ujawnienia prawa własności do nieruchomości (20.03.1874r.) była  pełnoletnia, więc aktualnie miałaby co najmniej  166 lat,
  • Jakób Sereś w chwili sporządzenia aktu zejścia nr 224/881 (09.08.1881r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 159 lat,
  • Franciszek Jarnot w chwili sporządzenia dekretu dziedzictwa A 135/20 z 07.05.1920 r. , więc aktualnie miałby co najmniej 120 lat,

Na tej podstawie wywiedziono, że Rozalia Kściukówna, Jakób Sereś, Franciszek Jarnot są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat   w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Władysławowi Kwaśnemu, Rozalii Kściukównej, Jakóbowi Sereś, Franciszkowi Jarnot w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     Wz. Starosty

                                                                                                                                 Paweł Kobielusz

Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.