Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec

Starosta Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-600 Oświęcim

Znak: SGG.6821.8.2023.KK                                                        Oświęcim, dnia 4 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania gazu tj. sieci wykonanej z rur fi 110 mm PE100 RC na długości 5,90 m, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z likwidacją stacji redukcyjnej II stopnia w miejscowości Grojec – etap IV”

Ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości polega na ustanowieniu strefy kontrolowanej w której poprowadzona będzie sieć gazowa tj. pasa o powierzchni 5,90 m2 (długość 5,90 m, szerokość 1,0 m); na czas wykonania robót zostanie wyznaczony pas technologiczny o szerokości 3,0 m i powierzchni 17,70 m2.

Działka nr 63/7 objęta jest wykazem hipotecznym Lwh 234a gminy katastralnej Grojec prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz: Heleny z Kasperczyków Ratkowej w 3/32 częściach, Rozalii Ratko w 3/32 cz., Janiny Ratko w 3/32 cz. Honoraty Ratko w 3/32 cz., Mariana Ratko w 3/32 cz., Józefa Ratko w 3/32 cz., Heleny Ratko w 3/32 cz., Marianny Ratko w 3/32 cz. i Henryka Ratko w 3/32 cz., na podstawie dekretu przyznania spadku A.191/38 z 26 listopada 1938 r.
W rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez tut. organ do działki nr 63/7 obręb Grojec przypisana jest Pani Helena Ratka c. Józefa i Anny bez podstawy prawnej; ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie został wydany akt własności ziemi. W bazie PESEL tj. Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności nie odnaleziono osób ujawnionych w Lwh 234a, nie odnaleziono również żadnych dokumentów potwierdzających nabycie spadku po wyżej wymienionych.

W takich okolicznościach organ stwierdził, iż działka 63/7 położona w jednostce ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski, obręb Grojec stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Heleny Ratko, Rozalii Ratko, Janiny Ratko, Honoraty Ratko, Mariana Ratko, Józefa Ratko, Marianny Ratko i Henryka Ratko oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze)
w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-97-50.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                                                           wz. Starosty

                                                                                                       Paweł Kobielusz

                                                                                                           Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu