Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

SGG.683.8.7.2018.SG

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1675 o pow. 0,0077 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.

Działka nr 1675 o pow. 0,0077 ha położona w jedn. ew. Oświęcim obszar wiejski obręb Brzezinka, na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, w dniu 8 października 2018 r., stała się własnością Gminy Oświęcim.

Na podstawie wykazu synchronizacyjnego sporządzonego przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – Pracowania w Oświęcimiu z dnia 31 grudnia 2001 r. L. Ks. zlec.10/2000/O,  ustalono, iż parcele 2407/2 i 422/271 odpowiadają działce nr 1675 o pow. 0,0077 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim – obszar wiejski obręb Brzezinka. W ww. wykazie synchronizacyjnym wskazano, iż parcele 2407/2 i 422/271 objęte są Lwh 1 gm. kat. Brzezinka. Następnie ustalono, iż wykaz hipoteczny Lwh 1 gm. kat. Brzezinka prowadzony przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, jest w dużej części zniszczony i obejmuje parcelę 422/271, a nie ma w nim parceli 2407/2.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, iż działka nr 1675 o pow. 0,0077 ha położona w jedn. ew. Oświęcim – obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1675 o pow. 0,0077 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.   

Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Sylwia Goytowska).

Wz. Starosty

Paweł Kobielusz

Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.