Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Leonowi Wójcik mężowi Marii vel Marianny Wójcik rod. Szczerbowska, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Leonowi Wójcik mężowi Marii vel Marianny Wójcik rod. Szczerbowska, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

SGG.683.8.20.2018.SG

O G Ł O S Z E N I E  NR 1

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Leonowi Wójcik mężowi Marii vel Marianny Wójcik rod. Szczerbowska, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1713/3 o pow. 0,0105 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, w dniu 8 października 2018 r., stała się własnością Gminy Oświęcim.

Działka nr 1713/3 położona w jedn. ew. Oświęcim obszar wiejski obręb Brzezinka, powstała w wyniku podziału działki nr 1713 objętej wykazem hipotecznym Lwh 377 gm. kat. Brzezinka, w którym na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej, prawo własności było wpisane w całości na rzecz małoletniej Marii Szczerbowskiej c. Alojzego, na podstawie umowy wyposażenia i darowizny z daty Oświęcim dnia 2 października 1935 r. nr Rep. 688/35.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iż urodzona w dniu 23 marca 1919 r. Maria Wójcik rod. Szczerbowska zmarła w dniu 8 lipca 1961 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Wrocławia Wydział VII niesporny sygn. akt VII Ns 921/63 z dnia 28 sierpnia 1963 r. nabył w części z majątku osobistego spadkodawczyni mąż Leon Wójcik. Osoba o takich danych nie została zidentyfikowana w rejestrze PESEL. Z pozyskanych w sprawie dokumentów wynika, pierwsze dziecko Marii Wójcik rod. Szczerbowska oraz Leona Wójcik urodziło się w dniu 12 maja 1936 r. Data urodzenia pierwszego dziecka ww. osób sugeruje, że Leon Wójcik w chwili narodzin pierwszego dziecka był osobą pełnoletnią. Przyjmując, że w 1936 roku miał co najmniej 18 lat stwierdzono, że liczyłby obecnie ponad 104 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że Leon Wójcik mąż Marii Wójcik rod. Szczerbowska jest osobą nieżyjącą. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po tych osobach zostało przeprowadzone. W takim stanie rzeczy stwierdzono, że udział przysługujący Leonowi Wójcik mężowi Marii Wójcik rod. Szczerbowska w działce nr 1713/3 o pow. 0,0105 h położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Leona Wójcik oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty z osobą prowadzącą sprawę) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Sylwia Goytowska).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej nr 1713/3 o pow. 0,0105 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka

Wz. Starosty

Paweł Kobielusz

Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony