Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Marianowi Wójcik s. Leona i Marii oraz Halinie Rymarczyk rod. Wójcik c. Leona i Marii, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Marianowi Wójcik s. Leona i Marii oraz Halinie Rymarczyk rod. Wójcik c. Leona i Marii, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Oświęcim, dnia 6 września 2022 r.

SGG.683.8.20.2018.SG

O G Ł O S Z E N I E  NR 2

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Marianowi Wójcik s. Leona i Marii oraz Halinie Rymarczyk rod. Wójcik c. Leona i Marii, w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1713/3 o pow. 0,0105 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, w dniu 8 października 2018 r., stała się własnością Gminy Oświęcim.

Działka nr 1713/3 położona w jedn. ew. Oświęcim obszar wiejski obręb Brzezinka, powstała w wyniku podziału działki nr 1713 objętej wykazem hipotecznym Lwh 377 gm. kat. Brzezinka, w którym na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej, prawo własności było wpisane w całości na rzecz małoletniej Marii Szczerbowskiej c. Alojzego, na podstawie umowy wyposażenia i darowizny z daty Oświęcim dnia 2 października 1935 r. nr Rep. 688/35.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iż urodzona w dniu 23 marca 1919 r. Maria Wójcik rod. Szczerbowska zmarła w dniu 8 lipca 1961 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Wrocławia Wydział VII niesporny sygn. akt VII Ns 921/63 z dnia 28 sierpnia 1963 r. nabyły w części z majątku osobistego spadkodawczyni dzieci, tj. Marian Wójcik oraz Halina Wójcik z męża Rymarczyk.

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Marian Wójcik zmarł w dniu 12 kwietnia 2017 r., a Halina Rymarczyk zmarła w dniu 9 stycznia 2013 r., i po niniejszych osobach nie zostały przeprowadzone postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę stwierdzono, iż udziały przysługujące Halinie Rymarczyk oraz Marianowi Wójcik w działce nr 1713/3 o pow. 0,0105 h położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowią udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Mariana Wójcik oraz Haliny Rymarczyk oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty z osobą prowadzącą sprawę) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 41 (osoba prowadząca sprawę: Sylwia Goytowska).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej nr 1713/3 o pow. 0,0105 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka

Wz. Starosty

Paweł Kobielusz

Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno