Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Otwocki informuje, że została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki informuje, że została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie

STAROSTA   OTWOCKI

ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock                                                               

 

                                                                                                                       Otwock, dn. 22.02.2023 r.

GN.6821.6.2013.(JF)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OTWOCKIEGO

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie wywłaszczone pod drogi oznaczone jako dawne działki nr 429/2 o pow. 205 m² i dz. nr 1199/2 o pow. 209 m² na podstawie decyzji wywłaszczeniowo – odszkodowawczej z dnia 03.12.1974 r., znak: GK-VI-64/29/74 wydanej przez Urząd Powiatowy w Otwocku.

Osoby posiadające tytuł prawny do ww. nieruchomości mogą, zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (teks jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Otwockiego.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 26 – w godzinach pracy urzędu.

   wz. Starosty

  Paweł Zawada

WICESTAROSTA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu