Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Otwocki informuje, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Karczew

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki informuje, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Karczew

GN.6821.40.2022.MP

 

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na wniosek Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 2 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Karczew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 1625/1 o pow. 0,4900 ha z obr. 11- Otwock Wielki oraz nr 1624/7 o pow. 0,9000 ha z obr. 11- Otwock Wielki gm. Karczew, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej oraz budowie sieci gazowej i światłowodowej.

Powierzchnia zajętego pasa gruntu nieruchomości obciążanych wyniesie łącznie  662 m2.

Osoby, którym przysługuje jakiekolwiek prawo do przedmiotowych nieruchomości, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 26) w terminie 2 miesięcy od daty emisji niniejszego ogłoszenia.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu: +48 22 600 71 85.

                                                                                               Starosta Otwocki

                                                                                          Krzysztof Szczegielniak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.