Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Otwocki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie

Starosta Otwocki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w związku z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2023 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 17 maja 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

  Nr ew. działki  pow. w m²  użytek  nr księgi wieczystej  Wartość prawa własności  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
  działka nr 7/2 z obr. 46 w Otwocku      233          Bi          WA1O/00070142/4                  221 400 zł. (w tym 23% VAT)  Przedmiotowa działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód – etap III, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXXI/329/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Dzia łka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UC (kwartał 2)- obiekty obsługi miasta i powiatu.

       Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 20), tel. 600 71 85

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu