Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Powiatu Przeworskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gorliczynie

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Przeworskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gorliczynie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

STAROSTA  POWIATU PRZEWORSKIEGO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

a)  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gorliczynie gm. Przeworsk:

1. działka nr 957/6 o pow. 0,0092 ha, objęta KW PR1R/00027531/7 cena wywoławcza wynosi 750,00 zł, wadium wynosi 75,00 zł.

Nieruchomość położona jest w Gorliczynie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Przeworska w pobliżu jednej z głównych arterii komunikacyjnych, autostrady A-4. Nieruchomość posiada dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej od strony wschodniej, dojazd do nieruchomości dobry, działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. Działka nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta roślinnością.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przeworsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr X/64/99 z dnia 10.11.1999 r., działka położona jest w obrębie obszaru oznaczonego kierunkowo jako: projektowane włączenie obwodnicy do autostrady A-4

Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2023 r., o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 (mała sala konferencyjna – na parterze).

I przetarg odbył się 03.08.2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium na konto Starostwa Powiatowego
w Przeworsku – Nr konta 84 9106 0008 2001 0013 7908 0004 Bank Spółdzielczy w Przeworsku – do dnia
31 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Internecie na stronie www.bip.powiat.przeworsk.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku
i w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, pok. 4 na parterze oraz telefonicznie pod numerem (016) 648-70-09 wew. 153.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO