Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344 ze zm.)

Starosta Przeworski

 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez:

–  udzielenie zezwolenia na wejście w teren w celu budowy linii kablowych nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4 kV, szafy kablowej z pomiarami nn 0,4 kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa stacji transformatorowych SN/nn 15/0,4kV „Przeworsk 71”, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Przeworsk – etap I, część II, cześć II, zadanie 2 na działce nr 3706/2 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 3.

– udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia – gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 – długości 4,0 m w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  1. „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Łańcut-Bachórz w miejscowości Siedleczka i Manasterz DN100 MOP 5,5 MPa (Etap II) o  długości ok. 2,51 km,
  2. „ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Łańcut-Bachórz w miejscowości Siedleczka i Manasterz DN100 MOP 5,5 MPa (Etap III) o  długości ok. 2,00 km,

 na działce nr 1321/2 położonej w Manasterzu gm. Jawornik Polski


W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 153, pok. 4 (na parterze).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.