Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Starosta Rycki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Rycki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

O G Ł O S Z E N I E Nr GK.6821.5.2022

S T A R O S T Y   RYCKIEGO

z dnia 27 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity z 2022 r., poz. 176/ w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami/

Starosta Rycki

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

  1. obręb 061604_4.0002-Kolonia Swaty, jednostki ewidencyjnej 061604_4 Ryki oznaczoną działkę Nr 61/2 o pow. 0,0181 ha
  2. obręb 061604_5.00150-Nowa Dąbia, jednostki ewidencyjnej 061604_5 obszar wiejski, oznaczona działką Nr 366/9 o pow. 0,0011 ha.

Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

 Nieruchomość oznaczona działką  Nr 61/2 o pow. 0,0181 ha  na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 1.2022 wydanej w dniu 21 marca 2022 r. znak AB.6740.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Ryki, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Nieruchomość oznaczona działką  Nr 216/1 o pow. 0,0038 ha na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 3.2022 wydanej w dniu 4 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Powiatu Ryckiego, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

  1. Działka 61/2 o pow. 0,0181 ha powstała z podziału działki Nr 61. W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel figuruje Maria Jabłońska.
  2. Działka Nr 366/9 powstała z podziału działki Nr 366/8.  W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel figuruje Józefa Czopek.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do  w/w  nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazali swoje prawa rzeczowe do nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój Nr 114.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy, licząc od daty podania do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, które legitymują się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie przez Starostę Ryckiego w celu ustalenia   odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Ustalone odszkodowanie za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zostanie złożone do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy  poprzez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rykach, BIP Urzędu Miejskiego w Rykach, na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz w  sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Otrzymują:

1)Zarząd Powiatu Ryckiego

08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A

2)Burmistrz Ryk

08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

 

Data publikacji 27 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.