Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Stargardzki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Linówko, gmina Ińsko

OGŁOSZENIE

Starosta Stargardzki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Linówko, gmina Ińsko

Stargard, dnia 29.08.2023 r.

NN.II.6840.1.5.2023.KU3

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/3 o powierzchni 0,13 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Linówko, gmina Ińsko, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00033885/0.

Cena wywoławcza działki nr 124/3 wynosi 65 500,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset, 00/100). Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 6 600,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko, dla terenu obejmującego cześć obrębu geodezyjnego Linówko, zatwierdzony uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Linówko (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 90, poz. 1643), zgodnie z którym działka nr 123/4 położona jest w obszarze zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – symbol 9RM oraz częściowo na terenie drogi wewnętrznej – symbol 3aKDW. Nieruchomość nie leży w strefie  objętej planem rewitalizacji.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. położona w obrębie ewidencyjnym Linówko. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze, pastwiska oraz obszary zadrzewione. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu pofałdowane, na widocznym wzniesieniu względem drogi dojazdowej. Na nieruchomości znajdują się fragmenty starych kamiennych fundamentów. Działka porośnięta gęsto samosiejkami drzew liściastych oraz owocowych. Wśród zadrzewień znajdują się pojedyncze okazy drzew wieloletnich. Północna granica działki ogrodzona jest płotem z siatki stalowej powlekanej na słupkach w fundamencie betonowym. Działka niezagospodarowana i niewyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie była przedmiotem dzierżawy. W otoczeniu nie występują czynniki zagrażające środowisku naturalnemu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 204.

Przedmiotowa nieruchomość nie leży w strefie, co do której została podjęta przez Radę Miejską uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegająca prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

W dniu 28.06.2023 r. odbył się pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2023 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103.

Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości musi wpłynąć do dnia 28 września 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z dopiskiem: „Wadium na działkę nr 124/3 obr. Linówko”.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

     – dowodu wniesienia wadium,

     – w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

     – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem
tel. 91/48 04 934.

8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Starosta Stargardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej http://bip.powiatstargardzki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 204, tel. 91/48 04 934; e-mail: k.krusinska@powiatstargardzki.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ