Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Starosta Stargardzki , przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

Starosta Stargardzki , przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości

Stargard, dnia 30.03.2023 r.

NN.II.6840.1/38/46.2022-2023.KU3

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149 o powierzchni 0,2347 ha, symbol klasoużytku –RIIIb (grunty orne) oraz S-RIIIb (sady), położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Brudzewice, gmina Suchań, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00011423/4.

Cena działki nr 149 wynosi 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy, 00/100). Cena nabycia nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań, przyjętym Uchwałą nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z  dnia 23 grudnia 2014 r., działka nr 149 położona jest na obszarze gruntów ornych. Ponadto przez nieruchomość przebiega projektowany gazociąg średniego ciśnienia. Na działce nie występują stanowiska archeologiczne. Nieruchomość nie leży w strefie objętej planem rewitalizacji oraz nie obejmuje jej obszar ochrony krajobrazu NATURA 2000.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Brudzewice. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren porośnięty jest wysoką roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew liściastych bez wartości użytkowej oraz starymi drzewkami owocowymi. Działka ma regularny kształt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość nie była przedmiotem dzierżawy oraz nie została zaopatrzona w urządzenia infrastruktury technicznej. W otoczeniu nie występują czynniki zagrażające środowisku naturalnemu.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 230 o powierzchni 0,2474 ha, symbol klasoużytku

– RV (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym 0001, Miasto Chociwel, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00121607/2.

Cena działki nr 230 wynosi 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy, 00/100). Cena nabycia nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chociwel, przyjętym Uchwałą nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z  dnia 25 czerwca 2008 r., działka nr 230 położona jest na obszarze terenów zieleni przyjeziornej. Nieruchomość nie leży w strefie objętej planem rewitalizacji.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Chociwlu przy ulicy Robotniczej oraz w pobliżu Alei Lipowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieużytki, tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny zielone. Działka położona jest w odległości 30 metrów od jeziora Starzyca. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Robotniczej. Teren porośnięty jest krzewami oraz samosiejkami drzew liściastych bez wartości użytkowej. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta oraz pofałdowane ukształtowanie terenu. Nieruchomość nie była przedmiotem dzierżawy oraz nie została zaopatrzona w urządzenia infrastruktury technicznej. W otoczeniu nie występują czynniki zagrażające środowisku naturalnemu.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/3 o powierzchni 0,13 ha, symbol klasoużytku

– RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Linówko, gmina Ińsko, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00033885/0.

Cena działki nr 124/3 wynosi 65 500,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset, 00/100). Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko, dla terenu obejmującego cześć obrębu geodezyjnego Linówko, zatwierdzony uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Linówko (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 90, poz. 1643), zgodnie z którym działka nr 123/4 położona jest w obszarze zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – symbol 9RM oraz częściowo na terenie drogi wewnętrznej – symbol 3aKDW. Nieruchomość nie leży w strefie  objętej planem rewitalizacji.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. położona w obrębie ewidencyjnym Linówko. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze, pastwiska oraz obszary zadrzewione. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu pofałdowane, na widocznym wzniesieniu względem drogi dojazdowej. Na nieruchomości znajdują się fragmenty starych kamiennych fundamentów. Działka porośnięta gęsto samosiejkami drzew liściastych oraz owocowych. Wśród zadrzewień znajdują się pojedyncze okazy drzew wieloletnich. Północna granica działki ogrodzona jest płotem z siatki stalowej powlekanej na słupkach w fundamencie betonowym. Działka niezagospodarowana i niewyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie była przedmiotem dzierżawy. W otoczeniu nie występują czynniki zagrażające środowisku naturalnemu.

Przedmiotowe nieruchomości nie leżą w strefie, co do której została podjęta przez Radę Miejską uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegająca prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek do Starosty Stargardzkiego w terminie sześciu tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pok. 209
tel. 91/48 04 934, 91/48 04 834, a zapytania kierować na adres: k.krusinska@powiatstargardzki.eu

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie
na okres od dnia 31 marca 2023 roku do dnia 21 kwietnia 2023 roku

Pełna treść wykazu dostępna jest także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:

bip.powiatstargardzki.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO