Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Świdnicki ogłasza I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz

OGŁOSZENIE

Starosta Świdnicki ogłasza I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza I rokowania na

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr
160/2 o powierzchni 0,1451 ha, obręb Kłaczyna

Zbycie dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 427 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nieruchomość (działki) posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00084400/2, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działka położona jest w pośredniej części wsi Kłaczyna, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych oraz drogi ekspresowej S3 Legnica-Lubawka

Działka nr 160/2 jest niezabudowana  o nieregularnym kształcie – zbliżonym do trapezu . Usytuowana jest na terenie nieuzbrojonym, działka posiada klasę gruntu  R III b ( grunty orne średnio dobre) aktualnie nie uprawiana rolniczo – teren odłogowany, porośnięty trawą zachwaszczony. Dostęp do drogi publicznej zapewnia działka nr 490 – własność Gminy Dobromierz. Jest to droga o nawierzchni nieurządzonej. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest też  drogą o nawierzchni asfaltowej poprzez działki stanowiące własność GDDKiA  droga przebiegająca wzdłuż pasa drogowego S3.

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i drogi ekspresowej S-3, w dalekiej odległości zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna, zatwierdzonym Uchwałą XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14.12.2020r. nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem R10-tereny rolnicze (przeznaczenie uzupełniające: tereny dróg transportu rolnego i tereny zalesień)

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06.05.2022 r.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.07.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi – 7.980,00 zł

Zaliczka wynosi – 800, 00 zł

     Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 30.08.2022 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona na ich konta niezwłocznie po rokowaniach

Natomiast Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach niewchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia zaliczki, jeżeli do dnia 30.08.2022 r. do godz. 13.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości zaliczki, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku;
 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Nieruchomość w Kłaczynie działka 160/2”.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 30.08.2022 r. do godz.13.00 w pok. nr 308 III piętro.

Rokowania odbędą się w dniu 05.09.2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy
w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Skarbu Państwa.

Staroście Świdnickiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Anna Kostka – Pracownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 8500416

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Anną Kostka.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na

na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 160/2 o powierzchni 0,1451 ha, obręb Kłaczyna., sprawa nr WI.6840.2.2022  prowadzonym w trybie rokowań.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec