Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Świdnicki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej wolnostojącym garażem, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy ulicy Łukasińskiego 13

OGŁOSZENIE

Starosta Świdnicki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej wolnostojącym garażem, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy ulicy Łukasińskiego 13

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej wolnostojącym garażem, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy ulicy Łukasińskiego 13,  oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 613 o pow. 0,0046 ha, obręb Śródmieście

Zbycie dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 246 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Nieruchomość (działka) posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00037219/2, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Nieruchomość nie posiada usankcjonowanego dostępu do drogi publicznej.

Działka  nr 613  jest to  nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 39,27 m², nieruchomość usytuowana jest przy budynku mieszkalno-usługowym. Położenie budynku garażowego –oficynowe.

Budynek garażowy składa się z 1 pomieszczenia. Ściany w lokalu tynkowane, malowane. Posadzka betonowa pokryta płytkami gresowymi. Wrota wjazdowe stalowe typu HORMANN
o szerokości 5 m, otwierane automatycznie. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną. Dach pokryty papą. Na ścianach zewnętrznych tynk cementowo-wapienny. Stan techniczny dostateczny, widoczne zawilgocenia ścian i tynków

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy – „Śródmieście – północ”, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem UM- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.01.2023 r

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58.000,00 zł.

Wadium wynosi – 5.800,00 zł

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 21.02.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału
w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 21.02.2023 r. do godz. 14.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • Oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85 00 416

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej wolnostojącym garażem, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy ulicy Łukasińskiego 13,  oznaczonej ewidencyjnie jako działka  nr 613 o pow. 0,0046 ha, obręb Śródmieście, sprawa nr WI.6840.4.2022  prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.