Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
STAROSTA  ŚWIDNICKI ogłasza II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57

OGŁOSZENIE

STAROSTA  ŚWIDNICKI ogłasza II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza II rokowania na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57, oznaczonej jako
działka nr 1754
o powierzchni 3,0866 ha, obręb Fabryczna

Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość gruntową, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00019470/7, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Świdnicy.

Działka nr 1754 zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych i produkcyjno-usługowych o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta teren płaski. Teren nieruchomości częściowo utwardzony płytami betonowymi. Na działce posadowiony jest w rozpoczętej budowie budynek użytkowy, aktualnie przeznaczony do rozbiórki natomiast przy wjeździe są wymurowane murki z grubej kostki granitowej i jest zamontowany szlaban. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej (asfaltowej) oraz jest położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. 

Na terenie nieruchomości zalegają różnego rodzaju zmieszane odpady nieposiadające charakteru odpadów niebezpiecznych. 

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru dzielnicy produkcyjno-składowo-usługowej w rejonie Mazowiecka-Przemysłowa-Kopernika-granica administracyjna, nieruchomość położona jest na terenie o przeznaczeniu symbol P-10 –  zabudowa przemysłowa oraz w niewielkim fragmencie w obszarze o symbolu KDz-2 – ulica zbiorcza.

Podmiot nabywający przedmiotową nieruchomość staje się właścicielem zalegających na niej odpadów. Cena wywoławcza nieruchomości nie uwzględnia kosztów usunięcia odpadów.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.12.2021 r.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.03.2022 r.

I rokowania odbyły się w dniu 27.06.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi – 1.708.000,00 zł

Zaliczka wynosi – 171.000, 00 zł

     Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 02.09.2022 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona na ich konta niezwłocznie po rokowaniach

Natomiast Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach niewchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia zaliczki, jeżeli do dnia 02.09.2022 r. do godz. 13.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości zaliczki, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku;
 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Nieruchomość w Świdnicy ul. Kopernika”.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 02.09.2022r. do godz.13.00 w pok. nr 308 III piętro.

Rokowania odbędą się w dniu 09.09.2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Skarbu Państwa.

Staroście Świdnickiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz.1899 ze. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 8500416

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Robertem Szachniewiczem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57, oznaczonej jako działka nr 1754 o powierzchni 3,0866 ha, obręb Fabryczna., sprawa nr WI.6840.5.2021  prowadzonym w trybie rokowań.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                        w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE