Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Szamotulski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grantowej położonej w Pniewach

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grantowej położonej w Pniewach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 359/22 Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 18 lipca 2022 r., w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pniewach przy ul. Krańcowej i Zarządzenia Nr 20/2023 Starosty Szamotulskiego, z dnia 23 marca 2023 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w Pniewach,

Starosta Szamotulski

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w Pniewach

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r., o godz. 930, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, w budynku B, sala nr 7.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Pniewach, oznaczona ewidencyjnie jako: jednostka ewidencyjna: 302406_4 Pniewy – miasto, obręb 0001 Pniewy, ark. m. 14, działka nr 2028, o powierzchni 0,3008 ha, zapisana w księdze wieczystej nrPO1A/00030783/0 jako własność Skarbu Państwa.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części ogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce nie zostały wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej. Przy północnej granicy działki zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, która nie ma wpływu na sposób zagospodarowania działki. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. W dalszym zasięgu znajdują się sieć kanalizacyjna i gazowa. Na nieruchomości znajdują się ściany murowane z bloczków betonowych oraz cegły pełnej.

Nieruchomość graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w budowie), terenami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz drogą.

Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta (Uchwała nr XLVIII/371/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r.). W powyższym miejscowym planie działka nr 2028, obręb Pniewy przeznaczona jest pod zabudowę usługową (symbol 1U).

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi: 395 000,00 zł

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Cena zawiera podatek VAT 23%.

Wadium wynosi: 39 500,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 listopada 2022 r., natomiast drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 26 stycznia 2023 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, w pieniądzu, na rachunek bankowy sprzedającego – Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Dusznikinr 83 9072 0002 2004 0410 7149 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 maja 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Powiatu Szamotulskiego.

Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – Pniewy, dz. nr 2028” oraz dane wpłacającego, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładającego zgodę drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowej – licytacji.

Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz regulaminu przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w ich treści, zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, oraz że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Starosta Szamotulski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej związanej z nabyciem własności nieruchomości, w tym koszty sądowe oraz podatkowe, ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Starosta Szamotulski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów powstałe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, budynek C, pokoje nr 115 i 113 oraz pod nr tel. 61 29 28 782; 61 29 28 781 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Szamotulski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (budynek C, korytarz na I piętrze) i w Urzędzie Miejskim w Pniewach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (www.powiat-szamotuly.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl, natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w drukowanej prasie lokalnej.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy