Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat.

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat.

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położone są działki, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXV/192/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 1997 r.).

W powyższym planie przedmiotowe działki znajdują się w części na terenie urządzeń obsługi komunikacji o symbolu A-Z 110b KS i w części na terenie urządzeń obsługi gospodarki polowej, ogrodniczej i hodowlanej o symbolu A 110RPU.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe zabudowane.

Opis nieruchomości:

Pomieszczenia garażowe usytuowane są w budynkach znajdujących się na nieruchomościach gruntowych, położonych w obrębie Szamotuły, gmina Szamotuły, oznaczonych ewidencyjnie jako:

jednostka ewidencyjna: 302407_4 Szamotuły – miasto,

obręb ewidencyjny: 0001 Szamotuły,

ark. mapy 3:

  • działka nr 494/6 o powierzchni 0,2246 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00023342/5 jako własność Skarbu Państwa,
  • działka nr 494/9, o powierzchni 0,1487 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00031979/8 z udziałem Skarbu Państwa w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8785/10000.

Działka nr 494/9 zabudowana jest budynkiem gospodarczym oraz budynkiem garażowym wielosegmentowym, w którym zlokalizowane są między innymi garaże nr 1, 2, 3 i 4. Obiekt o funkcji garażowej stanowi budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, w zabudowie zwartej.

Zabudowę działki nr 494/6 stanowią dwa budynki garażowe wielosegmentowe. W jednym z nich zlokalizowane są między innymi garaże nr 14, 15, 16, 17 i 18. Obiekt stanowi budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, w zabudowie zwartej.

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 494/10.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz najmu najemca zobowiązany będzie uiszczać za dany miesiąc z góry na rachunek wynajmującego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu najmu za garaż będzie waloryzowana każdego roku kalendarzowego na podstawie ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres całego poprzedniego roku.

Pierwsza waloryzacja nastąpi w styczniu 2024 r.

W przypadku w którym wymagalność czynszu najmu za garaż nastąpi przed publikacją przez Główny Urząd Statystyczny informacji o średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, strony dokonają stosownych korekt w rozliczeniu po dokonaniu tej publikacji.

Uwagi:

Czynsz najmu zawiera podatek VAT.

Niniejszy wykaz zamieszcza się na okres 21 dni, tj. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu:            Wojciech Konieczny tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony