Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Starosta Tatrzański informuje o zamiarze wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska

OGŁOSZENIE

Starosta Tatrzański informuje o zamiarze wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.3.2021) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, działka ewid. nr 600/1, 600/2 i 600/3 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Poprawa pewności zasilania Odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Zadanie nr 1 (etap 1-5)” obejmującego modernizację istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia 15kV polegającej na budowie dwutorowej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV wraz ze współbieżną siecią światłowodową w miejscu istniejącej jednotorowej sieci średniego napięcia 15kV. Długość projektowanej (modernizowanej) infrastruktury technicznej na:

 • działce nr 600/1 wynosi 14,3 m,  powierzchnia  strefy kontrolowanej 37,5 m²,
 • działce nr 600/2 wynosi 14 m,  powierzchnia  strefy kontrolowanej 36,4 m²,
 • działce nr 600/3 wynosi 13,8 m,  powierzchnia  strefy kontrolowanej 35,9 m²

Łączna strefa kontrolowana wynosi 109,5 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka nr 600/1, 600/2 oraz 600/3 Białka Tatrzańska objęte są księgą wieczystą NS1T/00026593/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, którzy jako właściciele wpisani są:

 • Jan Nowobilski s. Stanisława i Marii;
 • Jan Fiedor s. Jędrzeja;
 • Jan Łojek;
 • Marianna Strama;
 • Jan Łojek; s. Walenty;
 • Aniela Łojek c. Walentego;
 • Maria Strama;
 • Jan Łojek;
 • Aniela Dyrczoń;
 • Wojciech Fiedor s. Jana;
 • Maria Fiedorowa

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 19, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

Zakopane, dnia 12 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości