Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Tatrzański zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.574.2022.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Starosta Tatrzański zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.574.2022.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późn. zm.) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162) – dalej specustawa drogowa
STAROSTA TATRZAŃSKI

zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Miasta Zakopane – działającego jako zarządca drogi gminnej, złożony w dniu 5 grudnia 2022 r. (uzupełniony dnia 9 grudnia 2022 r.) przez pełnomocnika Pana Krystiana Węgrzyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.574.2022.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej klasy „D” pomiędzy ulicami Chyców Potok (DG nr 420142K), a Szymony Boczna (DG nr 420270K) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+262,90.
Inwestycja realizowana jest w jednostce ewidencyjnej: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 006:

 1. Działki ewidencyjne będące własnością Inwestora:
 • dz. ewid. nr: 134/9, 145/4, 148/3, 149/8, 1561/4.

2.Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję przejmowane w całości:

 • dz. ewid. nr: 117/2, 133/3, 134/8, 134/10
  gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej przejętej w całości i przeznaczonej
  pod drogę, działka na której droga jest usytuowana.

3.Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję powstałe z podziałów:

 • dz. ewid. nr: 108/10 (108/6), 113/9 (113/8), 116/7 (116/3), 116/9 (116/5),
  117/4 (117/1), 133/9 (133/2), 134/14 (134/1), 148/6 (148/4), 149/10 (149/7),
  gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału i przeznaczonej
  pod drogę; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

4.Działki objęte obowiązkami wynikającymi z zapisów specustawy drogowej:
a) przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8e specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.SIECI” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:
Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

 • w granicach dz. ewid. nr 134/3, 134/13 (134/1), 113/10 (113/8), 117/3 (117/1),
  b) budowa lub przebudowa zjazdów – art. 11f ust. 1 pkt 8h specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.ZJAZD” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:
  Obowiązek obejmuje roboty budowlane:
 • w granicach dz. ewid. nr 134/13 (134/1),133/6, 133/8 (133/2), 134/3,
  c) przebudowa lub budowa innych dróg publicznych – art. 11f ust. 1 pkt 8g specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.D.PUB” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:
  Obowiązek obejmuje roboty budowlane:
 • w granicach dz. ewid. nr 145/1,
  gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem

Z zamierzeniem inwestycyjnym, materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora zainteresowane strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (parter)
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia: – w poniedziałki od 1230 do 1530; – we wtorki
i czwartki od 1200 do 1500; – w środy od 800 do 1100; – w piątki od 1130 do 1430.
Przyjęcia stron odbywają się wyłącznie w wyznaczonych godzinach (należy zgłosić się do okienka Dziennika Podawczego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel. 18 20 239 41.
Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 20 239 41, drogą mailową pod adresem: agnieszkass@powiat.tatry.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy drogowej starosta w odniesieniu dróg powiatowych
i gminnych wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
jest skuteczne.
W myśl art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. ukazanie się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Urzędu Miasta Zakopane oraz na stronie http://infopublikator.pl/.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO