Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Starosta Tatrzański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Tatrzański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O

WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, iż w oparciu o wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, pod sygn.: GG-RSP.6853.3.2019 wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania w trybie art. 124, decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. 1 obr 59 Zakopane poprzez udzielenie spółce TAURON Dystrybucja S.A. zezwolenia na modernizację istniejącej sieci kablowej SN 15 kV polegającej na rozbiórce lub umartwieniu istniejącej sieci kablowej SN 15kV i budowie sieci kablowej SN15kV zgodnie z planem zagospodarowania terenu załączonym do złożonego podania.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka ewid. nr 1 obr. 59 Zakopane stosownie do operatu technicznego P.1217.2020.490 odpowiada:

 1. Parceli gruntowej l. kat. 11978/2 gm. kat. Zakopane, opisanej w księdze wieczystej NS1Z/00003235/5
 2. Parcelom gruntowym l. kat. 11984/3, 11988/1 gm. kat. Zakopane, opisanym w księdze wieczystej NS1Z/00006025/1.

Stosownie do zapisów księgi wieczystej NS1Z/0003235/5 nieruchomość w niej opisana pozostaje w chwili obecnej współwłasnością nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
  z siedzibą w Warszawie
 2. Andrzej Ziemba
 3. Stanisław Gąsienica Gładczan Lemko
 4. Jan Gąsienica Gładczan ”Lemko”
 5. Zofia z Gąsieniców -Gładczanów ”Lemko”,
 6. Józef Zubek, s. Kazimierza
  i Ludwiki
 7. Stanisław Bachleda Księdzularz
  s. Jana i Bronisławy
 8. Władysław Martusewicz
  s. Wacława i Marii
 9. Andrzej Włodzimierz Marczak
  s. Mieczysława i Ireny;
 10. Barbara Marczak c. Mieczysława
  i Ireny;
 11. Adam Marczak s. Mieczysława
  i Anny
 12. Jadwiga Małgorzata Marczak
  c. Aleksandra i Anny
 13. Anna Marczak c. Józefa i Józefy
 14. Regina Gąsienica
 15. Jan Gąsienica-Kubiorka.
 16. Marianna Gąsienica-Daniel
 17. Bogdanowska Regina
 18. Antonina Gąsienica -Ciaptak
 19. Agnieszka Stopka
 20. Józef Gąsienica-Jędraś
 21. Wojciech Stopka-Czajka
 22. Karolina Stopka-Czajka
 23. Jan Chyc s. Józefa
 24. Roman Olszowski
 25. Józef Gąsienica Janków
 26. Stanisław Bachleda-Szeliga
 27. Stanisław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 28. Wojciech Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 29. Władysław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 30. Tomasz Gibała
 31. Ludwina Sobańska
 32. Jędrzej Gąsienica-Jędrzejczyk
 33. Zofia Wesely
 34. Tadeusz Malicki
 35. Wojciech Brzega-Duźniak
 36. Maria z Pankowskich Sandor
 37. Maria Urbańska
 38. Bronisława Gibała
 39. Józef Gąsienica-Gładczan s. Józefa
 40. Bronisława z Gąsieniców Gładczanów Obrochta;
 41. Barbara Janina Bośniacka
 42. Modesta ze Stachurskich Zwolińska
 43. Aniela z Jacinów Koronowa.
 44. Antonina z Grajcarzów Gąsienica-Byrcyn
 45. Tomasz Gibała
 46. Józef Sobański;
 47. Ludwina z Czarniaków Sobańska
 48. Andrzej Tatar s. Andrzeja
 49. Herman Kolber
 50. Józef Gąsienica-Jędraś
 51. Stanisław Janik
 52. Jan Gąsienica -Gładczan s. Jana.
 53. Wojciech Gąsienica-Gładczan
  s. Jana.
 54. Stanisław Gąsienica Gładczan
  s. Jana.
 55. Maria zd. Gąsienica – Gładczan.
 56. Zofia Szwajnos

Stosownie do zapisów księgi wieczystej NS1Z/00006025/1 nieruchomość w niej opisana pozostaje w chwili obecnej współwłasnością nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Józef Zubek, s. Kazimierza
  i Ludwiki
 2. Stanisław Bachleda Księdzularz
  s. Jana i Bronisławy
 3. Władysław Martusewicz
  s. Wacława i Marii
 4. Józef Gąsienica Gładczan,
  s. Jędrzeja
 5. Regina Gąsienica
 6. Wojciech Gąsienica
 7. Tomasz Gąsienica-Ladzi s. Jana
 8. Jan Gąsienica-Jarosz
 9. Jędrzej Gąsienica-Jarosz
 10. Anna Gąsienica-Jarosz
 11. Agnieszka Gąsienica-Jarosz
 12. Józef Gąsienica-Gładczan
 13. Bogdanowska Regina
 14. Jan Szolosi
 15. Paweł Szolosi
 16. Maria Szolosi
 17. Agnieszka Stopkowa.
 18. Józef Gąsienica-Jędraś
 19. Józefa Gąsienica-Janków
 20. Stanisław Bachleda-Szeliga
 21. Stanisław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 22. Wojciech Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 23. Władysław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 24. Ludwina Sobańska
 25. Bogdanowska Regina
 26. Bronisława Gibałowa
 27. Anna Gronikowska
 28. Antonina Gąsienica-Byrczyn
 29. Anna Zubkowa..
 30. Józef Sobański;
 31. Ludwina Sobańska
 32. Józef Gąsienica-Jędraś.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 2 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 19, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 55, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu możliwości udostępnienia akt.

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie, stosownie do treści art.49 § 2 kpa, uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

STAROSTA TATRZAŃSKI

        mgr inż. Piotr Bąk

Zakopane, dnia 24 października 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie