Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Starosta Tatrzański zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibąw Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0401, jednostka ewid. Kościelisko

OGŁOSZENIE

Starosta Tatrzański zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibąw Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0401, jednostka ewid. Kościelisko

Nasz znak: GN.6853.17.2023                                                 Zakopane, dnia 27 lipca 2023r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0401, jednostka ewid. Kościelisko oznaczonej jako dz. ewid. nr 1203/2 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej- sieci napowietrznej nN0,4kV, oraz rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej starego typu. Łączna długość projektowanej sieci kablowej to 5,4 m, powierzchni strefy kontrolowanej 14,1 m². Rozbiórka sieci napowietrznej starego typu obejmuje 5,9 m.

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność pozyskania informacji w przedmiocie prowadzonego postępowania spadkowego oraz konieczności zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w sprawie. Informuję również o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.  

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 23 maja 2023r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W/w doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Z up.Starosty

p.o Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Maciej Janicki

Otrzymują:

  1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)
  2. Gmina Kościelisko                                                                                                                                                                                
  3. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
  5. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy