Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Włocławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości i decyzji zezwalającej  na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 306, położonej w obrębie Warząchewka Polska

OGŁOSZENIE

Starosta Włocławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości i decyzji zezwalającej  na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 306, położonej w obrębie Warząchewka Polska

Włocławek, dnia 26 lipca 2023 r.

GGN.6821.54.2023.PW

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124a i art. 124 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344                             z późn. zm.),

Starosta Włocławski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Energa – Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Martę Srokosz, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości i decyzji zezwalającej  na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 306, położonej w obrębie Warząchewka Polska, jednostka ewidencyjna Włocławek, poprzez zezwolenie  Energa – Operator S. A. na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin, tj. podwieszenie napowietrznych przewodów linii o długości – ok. 22 m (6 przewodów fazowych                                 oraz 2 przewody odgromowe typu OPGW) oraz dalsze funkcjonowanie linii w korytarzu przesyłowym o powierzchni 277 m² (0,0277 ha).

            Zgodnie z prowadzoną przez tut. organ ewidencją gruntów i budynków, a także zapisem działu II księgi wieczystej jednym ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości jest osoba nieżyjąca.

W związku z powyższym przedmiotową nieruchomość traktuje się jako nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa informacja podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku – na okres 2 miesięcy, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe
do przedmiotowej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Stodólna 68, pokój 101, w godzinach urzędowania, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

Wywieszono: 04.08.2023

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO