Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 447/1, pow. 3,52 ha, obręb Zahajki, gmina Wyryki, powiat Włodawski

OGŁOSZENIE

Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 447/1, pow. 3,52 ha, obręb Zahajki, gmina Wyryki, powiat Włodawski

Starosta Włodawski                                                              Włodawa, dnia 27.12.2022 r.

WG.6821.2.9.2022.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 447/1, pow. 3,52 ha, obręb Zahajki, gmina Wyryki, powiat Włodawski, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1W/00016867/0, stanowiąca współwłasność (udział 1/3cz.) Krzysztofa Hordyczko, poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Miściora, zezwolenia na  budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV Ignaców 1, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. 44/3 w m. Ignaców, gm. Wyryki.

            Z posiadanej dokumentacji wynika, że współwłaściciel Krzysztof Hordyczko  nie  żyje oraz, że po zmarłym nie toczyło się postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7, I piętro pokój nr 102,  tel.082 5721 580

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 27.12.2022 r. do dnia 27.02.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 24  oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Powiatu Włodawskiego  www.powiatwlodawski.pl,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wyryki, celem wywieszenia w siedzibie gminy oraz miejscowości Zahajki na okres  2 miesięcy.          

Z  up.  Starosty
   /-/ mgr inż. Marek Pawłowski Kierownik Wydziału Geodezji

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.