Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Starosta Włodawski zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 04.08.2023 r., znak: WB.6740.8.16.2022.IP z wniosku złożonego przez Gminę Miejską Włodawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej – obwodnicy miasta Włodawa – łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816

OGŁOSZENIE

Starosta Włodawski zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 04.08.2023 r., znak: WB.6740.8.16.2022.IP z wniosku złożonego przez Gminę Miejską Włodawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej – obwodnicy miasta Włodawa – łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816

STAROSTA WŁODAWSKI                                                                                    Włodawa, dnia 11.08.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WB.6740.8.16.2023.IP

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 04.08.2023 r., znak: WB.6740.8.16.2022.IP z wniosku złożonego przez Gminę Miejską Włodawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej – obwodnicy miasta Włodawa – łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanką” z przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budową oświetlenia ulicznego z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.), art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 04.08.2023 r., znak: WB.6740.8.16.2022.IP z wniosku złożonego przez Gminę Miejską Włodawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wspólnej – obwodnicy miasta Włodawa – łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanką” z przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budową oświetlenia ulicznego z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej Nr 104328L  na odcinku od km 0+000 do km 1+612,50 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogowego drogi na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowana infrastrukturą drogową,
 • wykonanie zabezpieczenia oraz przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowana infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych i rowerów,
 • budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych,
 • budowa (zgodnie z PZT) drogi dla rowerów,
 • budowa (zgodnie z PZT) zjazdów,
 • budowa (zgodnie z PZT) drogi gminnej,
 • budowa (zgodnie z PZT) oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego.

Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+612,50 będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • w msc. Włodawa:

3/1, 2, 123/1, 3/2 (3/3, 3/4), 4/1 (4/4, 4/5), 4/2 (4/6, 4/7), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7/1 (7/3, 7/4), 7/2 (7/5, 7/6), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 21/1 (21/10, 21/11), 21/6 (21/12, 21/13), 21/7 (21/14, 21/15), 22 (22/1, 22/2), 24/1 (24/3, 24/4), 24/2 (24/5, 24/6), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1, 27/2) 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 34 (34/1, 34/2), 35/2 (35/3, 35/4), 36/1 (36/3, 36/4), 37/1 (37/3, 37/4), 38/3 (38/5, 38/6), 39 (39/1, 39/2), 40/2 (40/5, 40/6), 40/3 (40/7, 40/8),

 • w msc. Suszno:

439/16, 439/8, 261/8, 13, 277, 439/18 (439/30, 439/31), 439/15 (439/28, 439/29), 439/14 (439/26, 439/27), 439/12 (439/24, 439/25), 439/6 (439/20, 439/11), 439/9 (439/22, 439/23), 261/18 (261/29, 261/30), 261/6 (261/27, 261/28), 261/4 (261/25, 261/26), 261/3 (261/23, 261/24), 261/2 (261/21, 261/22), 261/1(261/19, 261/20), 263 (263/1, 263/2), 264/1 (264/4, 264/5), 264/2 (264/6, 264/7), 264/3 (264/8, 264/9), 265/2 (265/5, 265/6), 265/1 (265/3, 265/4), 267/3 (267/7, 267/8), 267/1 (267/5, 267/6), 268/6 (268/7, 268/8), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 272 (272/1, 272/2), 277 (277/1, 277/2), 281/1 (281/3, 281/4), 281/2 (281/5, 281/6).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek  oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:  w msc. Włodawa, obręb 0001, nr 3/3, 4/4, 4/6, 5/1, 6/1, 7/3, 7/5, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 20/5, 21/10, 21/12, 21/14, 22/1, 24/3, 24/5, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 34/1, 35/3, 36/3, 37/3, 38/5, 39/1, 40/5, 40/7 oraz w msc. Suszno, obręb 0011,oraz nr 439/30, 439/28, 439/29, 439/24, 439/20, 439/22, 261/26, 261/27, 261/25, 261/23, 261/21, 261/19, 263/1, 264/4, 264/6, 264/8, 265/5, 265/3, 267/7, 267/5, 268/7, 269/1, 270/1, 272/1, 277/1, 281/3, 281/5

Niniejsze podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (11.08.2023 r.), inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.