Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

  STAROSTA ZIELONOGÓRSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

OGŁASZA

I  przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena wywoławcza      Wadium    
    1.        Przybymierz gmina  Nowogród Bobrzański    190/1    0,15 haNieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi teren stale podmokły, porośnięty dzikorosnącą roślinnością trawiastą i pojedynczym zadrzewieniem, w granicach działki znajduje się rów melioracyjny. Teren działki o nieco zmiennym nachyleniu, o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański nieruchomość określona jest jako tereny otwarte z przewagą terenów wykorzystywanych rolniczo, tereny wód powierzchniowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolami: N – nieużytki i W – grunty pod rowami. Księga wieczysta Nr ZG1E/00093927/8.  3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
  400,00 zł  

– Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 roku o godz. 9.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój nr 208.

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena wywoławcza      Wadium    
    1.        Przybymierz gmina Nowogród Bobrzański    190/3    0,11 haNieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi teren stale podmokły, porośnięty dzikorosnącą roślinnością trawiastą i pojedynczym zadrzewieniem. Na działce znajduje się naturalne wgłębienie z wysokim poziomem zastałej wody. Teren działki jest płaski, o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Przy granicy z działką nr 190/2 przebiega rów melioracyjny. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański nieruchomość określona jest jako tereny otwarte z przewagą terenów wykorzystywanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem N – nieużytki.  Księga wieczysta Nr ZG1E/00092871/4.  2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
  300,00 zł  

– Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 roku o godz. 9.30. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego:
Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowych nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,  
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanych nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości.

  – Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.   

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój nr 100 lub telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl 
i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl. Ogłoszenie zamieszcza się także w prasie elektronicznej Infopublikator.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 3 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.