Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Syndyk masy upadłości  Barbary Chrząścik  sygn.akt VI GUp 264/21 ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości  Barbary Chrząścik  sygn.akt VI GUp 264/21 ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości  Barbary Chrząścik  sygn.akt VI GUp 264/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

  1. nieruchomość gruntowa o powierzchni 11a69m2 obj KW KA1J/00030810/1 położona w Jaworznie województwo śląskie za cenę minimalną wynoszącą  11.900,00 PLN ( jedenaście tysięcy  dziewięćset złotych) co stanowi 50% oszacowania.

§ 1

           1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej   nieruchomości   na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Barbara Chrząścik) nr 75 1090 1740 0000 0001 4837 9867 .

      2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 03.02.2023r.

           3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

§2

          1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii  syndyka Piotra Ligusa w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365,pokój 106, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 6 lutego 2023r.  w godz. od 9.30 do 10.00 w zamkniętych kopertach.

 Oferta powinna zawierać :

          a)  określenie nieruchomości której dotyczy oraz oferowaną cenę zakupu  nieruchomości,

b) dowód wpłaty wadium,

c) oświadczenie, iż oferent  akceptuje  warunki Regulaminu Przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

          d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium.

                2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.02.2023r. o godz. 10.05  w Kancelarii Syndyka Piotra Ligusa adres jak wyżej.

          3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

          4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.

          5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro  pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

    3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 264/21.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.