Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: XI GUp 925/21

Poznań 22.09.2023 r.

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi

1. Przedmiotem przetargu jest Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi MR 03 E3 1,9 T nr rej. PKS 8T92, VIN VF1FC074F35422407, rok produkcji 2006, poj. 1461 ccm, moc silnika 65 KM

2. Oględzin ruchomości objętych przetargiem można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem 573 424 336

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100) NETTO.

4. Niniejsza oferta stanowi jedynie wyciąg z warunków sprzedaży. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o szczegółowych warunkach przetargu, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne u Syndyka (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). W razie rozbieżności pierwszeństwo ma treść warunków. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

5. Ustalona ostatecznie na podstawie Warunków cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży zostanie powiększona należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

6. Warunkiem udziału w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł, które należy wpłacić przelewem na rachunek masy upadłości nr 38 1050 1520 1000 0090 3113 2666. W tytule przelewu należy wskazać „Wadium w przetargu ruchomości XI GUp 925/21”. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny dzień uznania rachunku kwotą wadium.

7. Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 6 listopada 2023. r. włącznie (decyduje data wpływu do Biura Syndyka). Oferta złożona po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt XI GUp 925/21”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert osobiście w biurze Syndyka. W razie wpływu tylko jednej oferty spełniającej Warunki w odniesieniu do danego przedmiotu sprzedaży, Syndyk dokonuje wyboru tego oferenta jako nabywcy.

9. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty spełniającej Warunki w odniesieniu do danego przedmiotu sprzedaży, Syndyk przeprowadzi aukcję w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. O terminie przeprowadzenia aukcji, Syndyk poinformuje wyłącznie oferentów drogą elektroniczną, chyba że będzie możliwość przeprowadzenia aukcji jeszcze w dniu otwarcia

W imieniu Syndyka masy upadłości Górny sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

Kacper Kostrzewa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy