Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłościowym zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłościowym zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności

Zaproszenie do składania ofert za zakup wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GUp 17/11 , działając na podstawie zgody Sędziego-komisarza zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności przysługujących wobec :

  1. WIERZYTELNOŚĆ MSBE przysługująca wobec osób fizycznych ,oznaczonych dla potrzeb sprzedaży jako AB

1/ wynikająca z zawezwania z dnia 10.07.2020 do zawarcia próby ugodowej  w zakresie kwoty 16.530,29 zł., do zawarcia ugody nie doszło, należność czynszowa nieprzedawniona

2/  należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 10/19 zasądzona częściowo do kwoty 3363,20  zł , oraz apelacją od powyższego wyroku – sprawa apelacyjna w toku, należność główna: 4.661,00  zł ( wartość przedmiotu sporu),

3/ należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 275/19, należność główna: 23.158,52 zł, wyrok w I instancji z dnia 14 marca 2022 r. (zasądzono kwotę w całości), dłużnicy wnieśli apelację: sprawa w toku

4/ należność czynszowa objęta postępowaniem prowadzonym przed Sądem Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 689/19 , należność główna: 10.195 zł (wartość przedmiotu sporu), sprawa w toku,

5/ należność w kwocie 928,00 zł z tytułu opłaty za wymianę liczników co, zw, nieprzedawniona,

6/ należność w kwocie 2.988,77 zł z tytułu czynszów za okres 01.07.2020 do dnia 30.10.2020 , nieprzedawniona, brak postepowania sądowego,

  1. WIERZYTELNOŚĆ  wobec osób fizycznych oznaczonych dla potrzeb sprzedaży jako małżonkowie C,D :

1/ objęta zawezwaniem do próby ugodowej z dnia 10 lipca 2020 r. w zakresie kwoty 10.697,83 zł. Do ugody nie doszło, należność dotyczy zobowiązań czynszowych, nieprzedawniona

2/ należność czynszowa objęta apelacją od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt I 1 C 690/19 – należność główna przedmiotu zaskarżenia 6.284,00  zł, sprawa w toku ,

3/ należność czynszowa w kwocie 761,29 zł za okres od dnia 20.01.2020 do dnia 30.10.2020 , nieobjęta postępowaniami sądowymi, nieprzedawniona,

  1. WIERZYTELNOŚCI wobec osoby fizycznej oznaczonej dla potrzeb sprzedaży E

1/ Objęta zawezwaniem do próby ugodowej z dnia 10 lipca 2020 r. w zakresie kwoty 8.195,77 zł. Do ugody nie doszło, należność czynszowa , nieprzedawniona

2/ należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 10/19 zasądzona częściowo do kwoty 698,25 zł , oraz apelacją od powyższego wyroku – sprawa apelacyjna w toku, należność główna: 5450 zł

3/ należność czynszowa  objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 777/19 , należność główna:14.541.81zł, sprawa w toku, brak wyroku w pierwszej instancji,

4/ należność czynszowa objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 688/19,należność główna: 7998,00 zł (wartość przedmiotu sporu), sprawa w toku, brak wyroku w pierwszej instancji,

5/ należność czynszowa  ( zobowiązany solidarnie małżonek oznaczony dla potrzeb sprzedaży F ) w kwocie 2.584,92 zł za okres od dnia 01.07.2020 do dnia 30.10.2020, nie objęta postepowaniem sądowym, nieprzedawniona

IV. WIERZYTELNOŚĆ MSBE PRZECIWKO osobie fizycznej, oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako G :

1/ należność główna w wysokości 2138,44 wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 marca 2012 do dnia zapłaty, powiększona o koszty procesu oraz koszty egzekucyjne, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV GNc 1489/12 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IV Gospodarczy oraz postanowieniem Komornika Julke-Kostrzewy z dnia 31 grudnia 2013 r. , egzekucja bezskuteczna,

2/ należność główna w wysokości 1198,78 zł wraz z ustawowymi, powiększona o koszty procesu, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt I 1 Nc 5401/13 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, brak postępowania egzekucyjnego,

V. WIERZYTELNOŚĆ MSBE PRZECIWKO osobie fizycznej, oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako H

1/ należność objęta w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  z dnia 01.06.2015. sygn.akt. I NC 669/15, opatrzonego klauzulą prawomocności z dnia 02.10.2015r. zasądzającego 28.725,94 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania w kwocie 2.759,25 zł, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

VI. Wierzytelność MSBE przeciwko osobie fizycznej , oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako I,

1/ wierzytelność objęta nakazem zapłaty Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w gdańsku Wydział X Grodzki z dnia 08.05.2009r. sygn.akt. X Nc 3027/09, objętego klauzulą wykonalności z dnia 29.01.2015r., zasądzającego kwotę 7.536,29 zł wraz z odsetkami, kosztami postępowania 75,00 zł oraz kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 1217,00 zł, egzekucja okazała się bezskuteczna, postanowieniem o zakończeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 31.12.2016,

VII. Wierzytelność MSBE przeciwko osobie fizycznej , oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako J ( zgon dłużnika)

1/wierzytelność objęta  wyrokiem Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniu 04.06.2012r. sygn.akt. I  C 1684/11, zaopatrzonym w klauzule wykonalności wyrok z dna 28.02.2012r.  stał się podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi przez syndyka masy upadłości przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko pod sygn.akt.Km 1162/14 .W związku ze zgonem dłużnika egzekucja została umorzona postanowieniem z dnia z dnia 21.06.2018r. sygn.akt.KM  1162/14 ,należność główna 27.640,66 zł,

2/ wierzytelność wynikającą z nakazu zapłaty wydanego w dniu 24.11.2011 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku sygn.akt.I 1 Nc 11382/11 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 30.03.2012r. egzekucja prowadzona pod sygn.akt.Km 515/18 przez komornika Sadowego przy Sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko została umorzona postanowieniem z dnia 10.01.2022. Kwota główna 2.315,55 zł.

Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 05 września 2022 w zapieczętowanej kopercie, na adres biura  syndyka  (Biuro Syndyka, ul. Kościuszki 7-11/14, 83-200 Starogard Gdański), do godz. 15:00, z dopiskiem na kopercie: oferta zakupu wierzytelności VI GUp 17/11.Oferta powinna zawierać wskazanie, której wierzytelności dotyczy poprzez oznaczenie dłużnika odpowiednio literami A,B,C,D.E.F.G.H,I,J oraz numeru wierzytelności .W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet ( lub  wszystkie pakiety) proponowana cena nabycia nie może być niższa niż suma 5% koty głównej wszystkich wierzytelności objętych danym pakietem lub pakietami, które oferent zamierza nabyć.

 O terminie złożenia decyduje data doręczenia oferty do kancelarii Syndyka

Protokolarne otwarcie ofert pod nadzorem syndyka nastąpi do dnia 09 września 2022. O dokonanym wyborze oferent zostanie powiadomiony na piśmie. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia nabywcy o wyborze jego oferty na rachunek bankowy masy upadłości bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin, dostępne są w siedzibie syndyka (w godz. 8-15) tel.: 602 31 61 01 , adres e-mail: kancelariastg@gmail.com, msbe94@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18