Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Syndyk masy upadłości Module Technologies Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w upadłości sygn.akt VI GUp 452/20  ogłasza aukcję, której przedmiotem jest upadłe  przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 1 kc Module Technologies SA w upadłości   w Bielsku Białej

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Module Technologies Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w upadłości sygn.akt VI GUp 452/20  ogłasza aukcję, której przedmiotem jest upadłe  przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 1 kc Module Technologies SA w upadłości   w Bielsku Białej

Syndyk masy upadłości Module Technologies Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w upadłości sygn.akt VI GUp 452/20  ogłasza aukcję, której przedmiotem jest upadłe  przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 1 kc Module Technologies SA w upadłości   w Bielsku Białej obejmujące:

  1. nieruchomości położone w :

– Czechowicach Dziedzicach nr KW KA1P/00050885/9, KA1P/00064081/4, KA1P/0063486/6, KA1P/00072155/3

– Studzienicach nr KW KA1P/00081649/9, KA1P/00081650/9

– Koniecwałdzie nr KW GD2I/00023664/1, GD2I/00023377/2.

Na powyższych nieruchomościach znajdują się hale produkcyjne z częścią biurowo-socjalną (jedna hala w Czechowicach Dziedzicach , jedna w Studzienicach i 2 hale w Koniecwałdzie).

Łączna wartość nieruchomości wynosi 29.800.800,00zł.      

2.ruchomości – środki trwałe, instalacja fotowoltaiczna, linia technologiczna do produkcji paneli prefabrykowanych SIP, linia technologiczna do produkcji systemu lekkich paneli.

Łączna wartość ruchomości wynosi 3.668.950,00zł.

3.wierzytelności spółki  o łącznej wartości 733.334,50zł.

4.zapasy o łącznej wartości 281.449,41zł.

Wartość przedsiębiorstwa zgodnie z wyceną biegłego wynosi 34.484.533,91zł  (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 91/100).

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa znajduje się do wglądu w biurze syndyka oraz w aktach sądowych postępowania upadłościowego.

Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą od 3/4 ceny oszacowania, tj. kwoty  25.863.000,00zł  (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy  tysiące złotych 00/100).

  1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji to jest kwoty 2.586.300,00zł. na na rachunek bankowy masy upadłości : Module Technologies SA w upadłości w Bielsku-Białej nr

                  02 1160 2202 0000 0001 8513 5453.

2.Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 10 marca 2023r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.

3.W przypadku  wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

4.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

5.W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta  wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:

a)         zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,

b)         za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

§1

  1. Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.
  2. Aukcja odbędzie się w dniu  13 marca  2023r.   o godz. 12.00  w  Sądzie Rejonowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, sala nr 47
  3. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem.
  4. Warunkiem dopuszczenia   oferenta   do   aukcji,  oprócz  wpłaty  wadium  jest przedłożenie

syndykowi przed rozpoczęciem aukcji pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:

a)         akceptuje  warunki Regulaminu Aukcji,

b)         zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanego przedsiębiorstwa.

c)         numer rachunku bankowego na które powinno zostać zwrócone wadium.

                                                                              § 2

  1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

    2. Nabywca przedsiębiorstwa zobowiązany jest przejąć w trybie art 231 kodeksu pracy wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jak również zobowiązany jest przejąć i zabezpieczyć  całość dokumentacji pracowniczej i księgowej przedsiębiorstwa a także przechowywać tę dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

4. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z szczegółowymi  warunkami Regulaminu Aukcji w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro  oraz pod numerem telefonu 602 439 877.

5. Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

6. Opis i oszacowanie oraz pozostała dokumentacja dotycząca wyceny przedsiębiorstwa znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec