Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości

Syndyk  masy upadłości

ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości:

1.  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4    położonego  w Szczecinie, ul. Gen. L. Rayskiego 2/40-pow. użytkowa lokalu 46,70m2.,za cenę nie niższą niż:  44.000,00 złotych netto.

Sygn.akt  XII GUp 239/21

2. nieruchomość  w Dobrzanach, ul. Stargardzka 12/2 stanowiąca lokal mieszkalny

 (I piętro)o pow.93,70 m2  ,   KW SZ1T/00036878/9 wraz z przynależnym udziałem związanym z własnością lokalu dla którego to udziału jest przynależna KW SZ1T/00034668/0  za cenę nie niższą niż:  127.000,00 złotych netto. Sygn.akt XII  GUp 147/17

Oferty składać należy do  07.10.2022r na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem odpowiedniej sygnatury tj.sygn. akt XII  GUp147/17  lub XII GUp 239/21 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy syndyka R. Frydrychowicz   prowadzony w Alior Bank nr PL 09 2490 0005 0000 4100 9088 9606  w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z odpowiednim dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 147/17”  lub „Wadium – Przetarg XII GUp 239/21’’

Oferta winna zawierać precyzyjne określenie ceny, sposób zapłaty oraz dowód uiszczenia wadium.

Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo