Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4 położonego  w Szczecinie

OGŁOSZENIE

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4 położonego  w Szczecinie

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4    położonego  w Szczecinie, ul. Gen. L. Rayskiego 2/40-pow. użytkowa lokalu 46,70m2.,za cenę nie niższą niż:  44.000,00 złotych netto.

Oferty składać należy do dnia 26.08.2022r., na adres  syndyka71-450 Szczecin,

ul. Chopina 22 jak i Sędziego Komisarza   Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy nr PL 09 2490 0005 0000 4100 9088 9606: , w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg  XII GUp 239/21”

Oferent winien złożyć  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .Wszelkie informacje dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , rf.syndyk@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.