Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka   sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka   sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka   sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

1/6 części prawa własności nieruchomości gruntowej  składającej się z dwóch działek tj. dz.nr 2262 o pow 23a54m2 zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz  dz. nr 2346 o pow.06a14m2  niezabudowanej obj KW BB1Z/00060239/0 położonej w Pietrzykowicach gmina Łodygowice województwo śląskie za cenę minimalną wynoszącą 24.350,00zł. (dwadzieścia cztery tysiące złotych trzysta  pięćdziesiąt  złotych) co stanowi 50% oszacowania.

§ 1

           1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej   nieruchomości której dotyczy oferta  na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Ligusa (Piotr Iwanek w upadłości) nr 94 1090 1740 0000 0001 4765 6875 .

      2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 03.02. 2023r.

           3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

§2

          1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii  syndyka Piotra Ligusa w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365,pokój 106, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 6 lutego 2023r.  w godz. od 10.30 do 11.00 w zamkniętych kopertach.

 Oferta powinna zawierać :

          a)  określenie nieruchomości której dotyczy oraz oferowaną cenę zakupu nieruchomości,

b) dowód wpłaty wadium,

c) oświadczenie, iż oferent  akceptuje  warunki Regulaminu Przetargu, zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

          d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .

                2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2023r. o godz. 11.05  w Kancelarii  Syndyka  Piotra Ligusa adres jak wyżej.

          3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

          4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.

          5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro  pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 40/21.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.