Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7148
/
/
Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż grupy znaków towarowych

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż grupy znaków towarowych

Sygn. akt XIV GUp 151/19

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA   w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

  • Grupy znaków towarowych , których płaszczyzna słowna lub słowno-graficzna zawiera człon „CX” , ujętych w spisie inwentarza pod pozycją 527, posiadających następujące numery rejestracji : R.109222 CX, 2.R.207076 CX, R.155117 CX, R.155169 CX, R.185413 CX-JAP, R.224533 CX, EUIPO 3588241 CX, EUIPO 3979432 CX, EUIPO 3978822 CX-JAP, EUIPO 10392868 CX Poland, UK 00903588241 CX , UK 00903978822 CX-JAP, UK 0903979432 CX Precision Bearings, UK 00910392868 CX Poland. R.231500 CX;

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.100.000,00  zł  (jeden   milion sto tysięcy  złotych ) .

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi  przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 20 września  2022 roku, godzina 11.00.

Pisemne oferty mogą być składane  w terminie do dnia 19 września   2022 r.  na adres syndyka Łódź, ul. Wigury 30a lok. 11  z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu znaków CX-przetarg” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 19 września   2022 r. ,wpłacić wadium w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć   tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Redwood Holding SA  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w banku  Santander Bank Polska SA   o numerze  75 1090 1304 0000 0001 3442 4543  z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż znaków CX  Redwood Holding SA  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi  –sygn. akt XIV GUp 151/19  (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ).

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w   Sądzie Rejonowym w dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37 oraz w biurze syndyka masy upadłości w Łodzi ul. Wigury 30a lok. 11. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać  w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

Wyciąg z ogłoszenia Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2024r.