Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Trzeci ustny przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE

Trzeci ustny przetarg nieograniczony

GPI.6840.3.2022

Burmistrz Miasta Działdowo

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

ogłasza

trzeci ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy Pl. Biedrawy 1, stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

działka oznaczona nr 1140/1, o obszarze 0,0124 ha, zapisana w KW Nr EL1D/00034707/5, położona przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie.

 1. Opis nieruchomości:

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy Pl. Biedrawy 1, w ścisłym centrum miasta.

Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz handlowo-usługowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – Pl. Biedrawy, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Opis działki gruntu

Stan zagospodarowania: działka zabudowanym budynkiem w zwartej zabudowie. Budynek dotychczas pełnił funkcję biurową. Kształt działki regularny. Granice działki przebiegają
po obrysie budynku. Nieruchomość położona jest w terenie wyposażonym w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową.

Opis budynku

Dane konstrukcyjno-materiałowe

Budynek w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku kamienne. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropy nad piwnicą wykonane z cegły ceramicznej (łukowy), pozostałe stropy drewniane.

Dach drewniany, wielospadowy kryty dachówką. Schody drewniane. Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny. Tynki wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie).

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłogi drewniane kryte wykładzinami dywanowymi.

Instalacje

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej, c.o. – lokalna z nieczynnym piecem gazowym, elektryczna, odgromowa.

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 338,01 m2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego m. Działdowo
ww. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: T-19 – centralny obszar wielofunkcyjny, L-15 HU – koncentracja obiektów handlu i usług, K-2 A – pełna strefa ochrony konserwatorskiej oraz K-2 OW – strefa ochrony archeologicznej.

Poza tym nieruchomość położona jest na terenie „założeń urbanistycznych Starego Miasta Działdowo”, które wpisane jest do rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 22.08.1960 r. pod numerem A- 530 oraz położona jest na terenie stanowiska archeologicznego I AZP 35-58/13 jako nawarstwienia kulturowe starego miasta wraz z zamkiem, które znajduje się w Wojewódzkiej ewidencji zabytków jak również w Gminnej ewidencji zabytków określonej Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo.

Ponadto budynek położony przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie został wpisany, w granicach działki nr 1140/1, do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 15 lutego 2005 r. znak: WUOZ(AP)-4100/6-37/04. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowy właściciel zobowiązany będzie
do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – zapisy te będą zawarte w akcie notarialnym.

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100).

Cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 931 ze zm).

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

W dziale III księgi wieczystej Kw Nr EL1D/00034707/5 widnieje wpis o treści: budynek murowany położony na działce nr 1140/1, na rogu Placu Biedrawy i Placu Mickiewicza
w Działdowie został wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod nr A-2173.

 1. Wysokość wadium, forma:

Wadium wnoszone w pieniądzu polskim w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miasta w Działdowie Nr 79 1020 3541 0000 5502 0270 1613 PKO BP S.A. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2023 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 1. Termin i miejsce przetargu:

13 kwietnia 2023 r. o godz. 1000w sali zamkowej, znajdującej się w gotyckiej części zamku
w Działdowie ul. Zamkowa 12.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Pozostałe informacje:
  1. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz dodatkowo w przypadku:
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
  w formie pisemnej;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnej wydruku z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 1. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z ustaleniami zawartymi
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo dla wskazanego obszaru, jak również stanem faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargowymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone
  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości.
 6. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przetargu oraz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 8. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione
  w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął 22 kwietnia 2022 r.
 9. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości
  odbył się 29 czerwca 2022 r. Natomiast drugi ustny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości odbył się 25 listopada 2022 r.
 10. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.dzialdowo.pl i bip.dzialdowo.eu oraz poprzez opublikowanie
  w internetowym serwisie prasowym infopublikator.pl oraz infoinwestycje.pl
 11. Informacje na temat przetargu i terminie ewentualnych oględzin nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12 pok. 21 (III piętro) lub pod
  nr tel. 23 697 04-58.
 12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Działdowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

I. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12,
13-200 Działdowo, tel. 23 697 04 00.

II. Inspektorem ochrony danych jest Izabela Kraśniewska. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ikrasniewska.oda@wp.pl

III. Urząd przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania procedury związanej
z przeprowadzeniem postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej opisanej w pkt 1 na podstawie przepisów prawa ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, lecz nie krócej niż przez 25 lat od stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu sprawy, zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji dokumentów.

VI. Odbiorcami danych osobowych mogą być: inni administratorzy w związku z realizacją ich własnych celów na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie zawartych przez administratora stosownych umów/porozumień: Starostwo Powiatowe
w Działdowie, Sąd Rejonowy, kancelaria notarialna, operator pocztowy.

VII. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych, sprostowania (poprawiania), żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

VIII. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ani przekazywane do Państw trzecich.

z up. BURMISTRZA

/-/ Andrzej Wiśniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy