Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Uchwała nr 1115/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

OGŁOSZENIE

Uchwała nr 1115/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

UCHWAŁA Nr  1115/2023

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr V/40/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów, położonej na terenie Gminy Baranów, w obrębie Zagóźdź, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 52/3 o pow. 0,0970 ha, dla której
    w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00091042/5.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi  załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Powiatu:

ZN.6840.1.31.2018.MOL                                                                Załącznik do Uchwały Nr  1115/2023

                                                                    Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia  21 lutego 2023 r.      

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia  21 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

  Adres nieruchomości  Gmina Baranów, obręb 0019 Zagóźdź
  Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków  Działka oznaczona numerem 52/3 o pow. 0,0970 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Zagóźdź, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00091042/5; Wyżej wymieniona działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolem dr – drogi.
  Opis nieruchomości  Działka zabudowana drogą gruntową oraz infrastrukturą jej towarzyszącą
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaZgodnie z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów – I etap,  uchwalony Uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 27 poz. 806 z dnia 01 marca 2009 r.), przeznaczenie przedmiotowej działki jest następujące: – obszar zabudowy zagrodowej – symbol RM.   Nieruchomość zostanie przekazana Gminie Baranów z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – utrzymanie i prowadzenie publicznej drogi gminnej.
  Forma i tryb zbycia  Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny.
  Wartość nieruchomości  9 700,00 zł
  Informacje dodatkowe Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokości określi notariusz. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.  

Informacje dodatkowe:

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu  22  lutego 2023 r na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem  5 kwietnia  2023 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Puławach, al. Królewska 19, pok. 132, tel. (81) 886 – 12 – 09.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,