Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Uchwała nr 900/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Żyrzyn, obręb Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 671/29 o pow. 0,4853 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

OGŁOSZENIE

Uchwała nr 900/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Żyrzyn, obręb Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 671/29 o pow. 0,4853 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

UCHWAŁA Nr 900/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 671/29 o pow. 0,4853 ha, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargowym

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 528), art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXIX/232/2017 z dnia  26 kwietnia 2017 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

&1

  1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 671/29 o pow. 0,4853 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00074980/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Zarządu Powiatu:

Imię i nazwiskoFunkcjaStanowisko Członków Zarządu Powiatu
ZaWstrzymał sięPrzeciw
Danuta SmagaPrzewodnicząca Zarządu   
Leszek GorgolWicestarosta   
Ireneusz RzepkowskiCzłonek Zarządu   
Jan ZiomkaCzłonek Zarządu   

ZN.6840.1.3.2022.AGKA                                                                           Załącznik do Uchwały Nr 900/2022

                                                                                 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.   

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Żyrzyn, obręb Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 671/29 o pow. 0,4853 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Adres nieruchomości Gmina Żyrzyn, obręb 0015 Żyrzyn, ul. Parkowa 9
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówDziałka oznaczona nr 671/29 o pow. 0,4853 ha, ma w Sądzie Rejonowym
w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzoną księgę wieczystą Nr LU1P/00074980/7. Położona jest w obrębie 0015 Żyrzyn, jednostka ewidencyjna Żyrzyn. Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolami: R IIIa, R IIIb oraz W-RIIIb.
Opis nieruchomości Działka oznaczona nr 671/29 o powierzchni 0,4853 ha, jest niezabudowana. Położona jest w miejscowości Żyrzyn, obręb 0015 – Żyrzyn, gmina Żyrzyn, powiat Puławy, woj. lubelskie, gdzie sąsiedztwo stanowi zabudowa gospodarcza i siedliskowa, nowa, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty rolne, leśne
i tereny niezabudowane.Szczegółowy opis działki:- kształt: zbliżony do prostokąta,- zadrzewienia i zakrzewienia: teren działki zadrzewiony w kilku % w południowo-zachodniej części działki,- ukształtowanie terenu: część MR działki płaska, różnica w wysokości terenu wynosi ok. 0,5m, natomiast część RP działki ulega obniżeniu, różnica w wysokości wynosi ok. 3m,- cieki wodne: rów melioracyjny w części południowo-zachodniej w części RP,- uzbrojenie: sieć wodociągowa – przechodząca wzdłuż działki RP od południowo-zachodniej granicy działki do wschodniej, sieć energetyczna – znajduje się ok. 90 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć kanalizacyjna – przechodząca wzdłuż granicy północnej oraz ok. 12 m od granicy północnej przez teren działki w stronę granicy wschodniej, sieć telekomunikacyjna – znajduje się ok. 74 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć gazowa – znajduje się ok. 90 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć kanalizacyjna deszczowa – przechodząca wzdłuż działki MR od zachodniej granicy do północno-centralnej części działki,- dojazd: droga gruntowa o nawierzchni nieutwardzonej, niedaleko do asfaltowej (droga gminna ul. Parkowa),- ogrodzenie wokół działki: brak,- stan zagospodarowania: działka stanowi teren uprawy rolnej z niewielką ilością zadrzewień.
Przeznaczenie nieruchomości i sposóbzagospodarowaniaZgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/75/2016 z dnia 16 marca 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. poz. 1618 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustaleniami ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.), działka ewidencyjna numer 671/29 położona jest w niżej wskazanych terenach:• MR – teren zabudowy zagrodowej• RP – uprawy polowe, łąki Ustalenia szczegółowe dla części działki Nr 671/29 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016 r.Część działki o nr ewidencyjnym 671/29 (około 25%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 RM – teren zabudowy zagrodowej.2 MR – teren zabudowy zagrodowej:1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku).2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:1) ustala się:a) min wielkość działki 1200 m2,b) dla nowo wydzielonych działek min szerokość frontu posesji – 18 m,c) zabudowę wolnostojącą,d) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,e) min powierzchnię biologicznie czynną – 50%,f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – 7,5 m od krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej, 10 m od osi projektowanej drogi gminnej i 10 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,g) budynki gospodarcze lokalizować w głębi posesji,2) parametry zabudowy mieszkalnej:a) maksymalna wysokość 9,0 m mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przykrycia budynku,b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m od poziomu terenu,c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 30° – 45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe
w spadzistym dachu,3) parametry budynków gospodarczych:a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych,b) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 20°-45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna,4) dostępność drogowa od drogi gminnej Nr 107455L kl. Lokalnej znajdującej się poza granicami opracowania, ujętej w MPZP Gminy Żyrzyn uchwalonym uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29.12.2003 r., oraz od drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDG na rysunku planu; dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych w miarę potrzeb,5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszego planu,6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.3. Cały teren położony jest w strefie “K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 2. Ustalenia szczegółowe dla części działki nr 671/29 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.):Część działki o nr ewidencyjnym 671/29 (około 75%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami RP podstrefa (VII.E.) – uprawy polowe, łąki.Zasady zagospodarowania:- utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania. 
Forma i tryb zbycia Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym.
Wartość nieruchomości108 300,00 zł netto W związku z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż nieruchomości:- w udziale wynoszącym 0,75 części wylicytowanej ceny będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)- do udziału wynoszącego 0,25 części wylicytowanej ceny doliczony zostanie  podatek wynoszący 23 % VAT – na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.
Informacje dodatkowe      1.      Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.2.      Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokości określi notariusz.3.      Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.4.      Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.5.      Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.6.      Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.7.      Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe:

Mając na uwadze oznaczenie użytku w ewidencji gruntów i budynków oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, a także okoliczność, iż powierzchnia działki zawiera się w przedziale 0,30 ha – 1 ha, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

Zgodnie z art. 2a ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl obowiązujących przepisów każdy zainteresowany może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości i dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR ww. oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że:

  • w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu 8 czerwca 2022 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie internetowej oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem 20 lipca 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości