Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
Placu Sejmu Śląskiego 1

Przedmiotem przetargu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 składającej się z działki o nr: 28/4 karta mapy 58 obręb 0002 Katowice o łącznej powierzchni 1958 m², zabudowanych budynkiem o powierzchni całkowitej 8730,78 m² oraz kubaturze 40162 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00024777/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkami przy ul. Jagiellońskiej 21 (od północy) oraz Ligonia 42  ( od południa). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową , instalacja CO i ciepłej wody użytkowej zasilane z kotłów gazowych z pełną automatyką.

Położenie nieruchomości: Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położona w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, obiektów kultury ( Górnośląskie Centrum Kultury), edukacji ( Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  oraz zabudowy mieszkaniowej. W niewielkim oddaleniu znajdują się węzły komunikacyjne , autostrada A4.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Budynek Wydziału filologicznego ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości uchwalono aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego treścią przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 15U/MW – tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowo – mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza zakupu nieruchomości zostaje ustalona na kwotę 32.000 000,00 zł netto( trzydzieści dwa miliony złotych.)

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego przetargu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Przetarg: nieruchomość w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 1” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12  ( pokój nr. 1.25 ) do dnia 26.07.2022 do godz. 9.00

Przystępujący do przetargu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna przetargu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w dniu 26.07.2022 o godz.10.00 w sali nr 1.15 w budynku Rektoratu przy
ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki przetargu można otrzymać w Dziale. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 3.17) , 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Kampusu Katowickiego ( Łukasz Poradowski  tel. 32 359 1160  lub 502 622 706 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości