Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Urząd Miejski w Łapach podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 330/18, położona w obrębie Bokiny, gmina Łapy, została przeznaczona do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Łapach podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 330/18, położona w obrębie Bokiny, gmina Łapy, została przeznaczona do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 330/18, położona w obrębie Bokiny, gmina Łapy, została przeznaczona do sprzedaży.

Adres nieruchomościBokiny, gm. Łapy
Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej BI1B/00063299/9
Nr działki ewidencyjnej330/18
ObrębBokiny
Rodzaj prawaPrawo własności
Powierzchnia działki [m2]9 817
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa leśna. Porośnięta drzewostanem mieszanym (sosna, brzoza). Kształt działki nieregularny.
Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i Gminy Łapy, zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009 r., działka nr 330/18 położona jest na terenie przeznaczonym pod las.
Cena nieruchomości100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Do ceny nie zostanie doliczony podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu po upływie terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 6 tygodni, od dnia 19.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

Łapy, 19.08.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1