Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
V przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

V przetarg ustny nieograniczony

POWIAT LUBELSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym

Bełżyce – Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto,

stanowiącej działkę nr 452/16 o powierzchni 0.6876 ha

  1. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość zabudowana położona jest w peryferyjnej południowej części Bełżyc, w kompleksie magazynowo – usługowym przy ul. Przemysłowej, w drugiej linii zabudowy. Odległość od centrum miasta około 2 km, od drogi wojewódzkiej nr 747 ok 3,5 km. Bezpośredni dojazd na odcinku ok. 40 do 120 m poprzez służebność przejazdu i przechodu planowaną do ustalenia na działce gruntu nr 452/15. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa magazynowa i stacja kontroli pojazdów, pogotowie ratunkowe i administracja szpitala, kompleks magazynowy – chłodnia oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość położona jest w terenie w pełni uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjną, gazową. Działka podłączona do wszystkich mediów oprócz gazu. Zabudowę nieruchomości stanowi kompleks 7 budynków magazynowo – warsztatowych. Teren działki ogrodzony i utwardzony.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 1 227 000,00 zł (netto), w tym wartość służebności przejazdu na działce nr 452/15

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 850 000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.).

Cena nieruchomości obejmuje wartość służebności przejazdu i przechodu na działce nr 452/15.

  1. Zarząd Powiatu w Lublinie ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 42 500,00 zł.
  2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 29.11.2022 r. o godz. 9.00 w dużej sali konferencyjnej na parterze.
  3. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem RPU – obiekty związane z obsługą produkcji rolnej i usługami rolnictwa.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2 lata od podpisania aktu notarialnego.

V. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 14.12.2021r., II – przetarg 29.03.2022 r., III – przetarg – 21.06.2022 r. , IV-przetarg – 06.09.2022 r.

VI Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

VII.Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie:

Bank Millennium S.A Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 25.11.2022 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

IX. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

X. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

XI. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101 (I piętro), budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661, 81 52 86 665).

Wicestarosta Lubelski Starosta Lubelski

Andrzej Chrząstowski Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.