Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
V publiczny przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 934/VIII/22 Burmistrza Namysłowa
z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w Namysłowie, k. m. 1, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych:

  1. 195/39, o powierzchni 0,1103 ha, cena wywoławcza – 104 785,00 zł
  2. 195/45, o powierzchni 0,1185 ha, cena wywoławcza – 112 575,00 zł
  3. 195/46, o powierzchni 0,1175 ha, cena wywoławcza – 111 625,00 zł
  4. 195/47, o powierzchni 0,1165 ha, cena wywoławcza – 110 675,00 zł
  5. 195/48, o powierzchni 0,1155 ha, cena wywoławcza – 109 725,00 zł

Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00021766/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości stanowią teren niezabudowany, położone w Namysłowie w rejonie
ul. Oławskiej, w otoczeniu istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki uzbrojone w wodę i kanalizację sanitarną. Sieć energetyczna oraz gazowa znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd z drogi publicznej, gruntowej nieurządzonej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działek regularny.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad)

– o godzinie 09:30 – dz. nr 195/39

– o godzinie 10:00 – dz. nr 195/45

– o godzinie 10:30 – dz. nr 195/46

– o godzinie 11:00 – dz. nr 195/47

– o godzinie 11:30 – dz. nr 195/48

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 11 września 2023 r. Wadium należy wpłacić na rachunekUrzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. W tytule wpłaty prosimy podać: „Wadium w przetargu na sprzedaż – działka nr ……., Namysłów”. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  2. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  3. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo złożenie przez tego małżonka oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego.

Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).
  2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanych w zawiadomieniu, Burmistrz Namysłowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony dz. nr:
1) 195/39 na sprzedaż nieruchomości z dnia 07 września 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

2) 195/45 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 września 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

3) 195/46 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 września 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

4) 195/47 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 września 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

5) 195/48 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 września 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,II publiczny ustny przetarg nieograniczony dz. nr:
1) 195/39 na sprzedaż nieruchomości z dnia 28 października 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

2) 195/45 na sprzedaż nieruchomości z dnia 25 października 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

3) 195/46 na sprzedaż nieruchomości z dnia 25 października 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

4) 195/47 na sprzedaż nieruchomości z dnia 25 października 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

5) 195/48 na sprzedaż nieruchomości z dnia 25 października 2022 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

III publiczny ustny przetarg nieograniczony dz. nr:
1) 195/39 na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

2) 195/45 na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

3) 195/46 na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

4) 195/47 na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

5) 195/48 na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium

IV publiczny ustny przetarg nieograniczony dz. nr:
1) 195/39 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia,

2) 195/45 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

3) 195/46 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

4) 195/47 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium,

5) 195/48 na sprzedaż nieruchomości z dnia 14 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41 90 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 14 sierpnia 2023 r.

BURMISTRZ

dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO