Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
W Y K A Z 11/2022

OGŁOSZENIE

W Y K A Z 11/2022

W Y K A Z 11/2022

Oleszyce, dnia 08 czerwca 2022 r.

W Y K A Z 11/2022

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce

przeznaczonej do oddania w użytkowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

(od dnia 08 czerwca 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.)

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,

przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okresdo 10 lat

O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i :

Działka ewid. nr 1264/1 położona w Oleszycach o całkowitej powierzchni 1,1967 ha, stanowiąca własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00038161/7 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

O p i s n i e r u c h o m o ś c i :

Do oddania w użytkowanie wyznacza się część działki nr 1264/1 o powierzchni 1127 m2, zabudowanej budynkiem wraz z terenem przyległym do niego.

C zy n s z d z i e r ż a w n y:

Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 czerwca 2022 roku i wynosi :

0,70 zł netto (rocznie) za 1 m2 x 1127 = 788,90 zł (netto) położony w obrębie ewidencyjnym Stare Oleszyce. Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT z zgodnie z obowiązującymi przepisami (23%).

T e r m i n z a g o s p o d a r o w a n i a n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany do użytkowania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej – Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem zawarcia umowy.

I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e u ż y t k o w a n i a :

Zamierzony sposób użytkowania budynku wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności statutowej – Zakładu Aktywności Zawodowej

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy