Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2023

Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 września 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Tczewskich Saperów
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta Użytekdziałka nr 422/34 (obręb 10) GD1T/00015038/8 Tr – tereny różne
3.Powierzchnia gruntu
27 854 m2
4.Opis nieruchomościNieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i drogi krajowej – Al. Solidarności, nieopodal nowopowstałego osiedla mieszkaniowego i zespołu boksów garażowych. Działka o nieregularnym, wielokątnym kształcie, teren o konfiguracji płaskiej, miejscami zbocza i skarpy (niektóre umocnione konstrukcjami betonowymi). Nieruchomość stanowi teren powojskowy, w znacznym stopniu porośnięty zielenią nieurządzoną, krzewami i drzewami. Na działce znajdują się widoczne fragmenty po utwardzonych drogach, placach, podmurówkach itp. Ogrodzenie częściowe, nie pokrywa się w znacznym stopniu z przebiegiem granicy działki. Przez działkę przebiegają różnego rodzaju sieci uzbrojenia technicznego wyłączone z eksploatacji. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym. Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nie wyklucza się występowania podziemnych instalacji uzbrojenia, niewykazanych na mapie.
5.Przeznaczenie nieruchomościNieruchomość według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, zapisana jest w terenach oznaczonych w Planie symbolami: 1.U – tereny zabudowy usługowej oraz 5.U/KS – tereny zabudowy usługowej i garaży. Dla terenu 1.U ustala się następujące przeznaczenie: funkcje usług biurowych jako dominujących (o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 55% powierzchni całkowitej budynków), z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych (usługi administracji i zarządzania, usługi zdrowia, gastronomii, kultury, sportu, rekreacji, hotelarstwa), zieleni urządzonej, infrastruktury komunikacyjnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dla terenu 5.U/KS ustala się następujące przeznaczenie: funkcje usługowe oraz garaże i zespoły garaży jako dominujące, z dopuszczeniem parkingów, garaży wbudowanych, zieleni urządzonej, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obszar opracowania planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – Al. Solidarności. W strefie wzajemnego oddziaływania terenów objętych planem i drogi krajowej nr 91 obowiązują przepisy szczególne.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jedn. tekst Dz.U. z 2021 poz. 485 ze zm.).
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości.
7.Forma oddania gruntuwłasność
8.Cena netto nieruchomości
9 750 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
9.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
10.UwagiNa działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi co do: – warunków gruntowo – wodnych, – występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych, – stopnia skażenia gruntu związkami węglowodorów.
Na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest w pełni ogrodzony.
Gmina Miejska Tczew nie posiada inwentaryzacji drzew.
Istniejący dojazd do nieruchomości możliwy poprzez ulicę Patriotów, posiadającą jezdnię o szer. 4,00 m z prefabrykowanych płyt betonowych typu YOMB, w stanie technicznym dostatecznym oraz poprzez ulicę Tczewskich Saperów, posiadającą jezdnię o szer. 6,20 m z betonu asfaltowego, w stanie technicznym złym, a także poprzez tereny oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 21.KDD, 22.KDD i 23.KDD, dla których planuje się funkcję dróg publicznych, zaś do czasu ich wybudowania pełniły będą funkcję dróg wewnętrznych. Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Brak jest możliwości urządzenia zjazdów z terenu oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 25.KDPL. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego połączenie ulicy Tczewskich Saperów z ulicą Wojska Polskiego planowane jest w innej lokalizacji tj. naprzeciw wlotu skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa, przy czym planowana przebudowa drogi nie przewiduje budowy dróg oznaczonych w planie miejscowym symbolami 21.KDD, 22.KDD i 23.KDD.

Wykaz ten na okres 21 dni tj. od dnia 14 września 2023 r. do dnia 5 października 2023 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Ponadto informację o publikacji tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu:

(58) 77 59 364.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 października 2023 r.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Sporządziła: Justyna Strzelecka

Zaakceptował: Dominik Rawa – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy