Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

Żołynia, 17.04.2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żołynia,

przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Żołynia, działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żołynia,

przeznaczonej do użyczenia na okresna 3 lat.

O z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i :

Działki ewid. nr 836 położona w obrębie Żołynia, gmina Żołynia o powierzchni 0,57 ha, stanowi własność Gminy Żołynia, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1A/00023272/8 przez Sąd Rejonowy w Łańcucie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki ewid. nr 3936/6 o pow. 0,92 ha, 3936/8 o pow. 0,3507 ha i 3986/4 o pow. 2,51 ha, działki położone w obrębie Żołynia, gmina Żołynia, stanowią własność Gminy Żołynia, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1A/00045781/9 i RZ1A/00045704/6 przez Sąd Rejonowy w Łańcucie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

O p i s n i e r u c h o m o ś c i :

Działka ewid. nr 836 położona w obrębie Żołynia , gmina Żołynia o powierzchni 0,57 ha zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zlokalizowane są na obszarze oznaczonym symbolem UT – tereny zabudowy i urządzeń rekreacyjno-turystycznych istniejących i projektowanych. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

Działki ewid. nr 3936/6 o pow. 0,92 ha, 3936/8 o pow. 0,3507 ha i 3986/4 o pow. 2,51 ha położona w obrębie Żołynia, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zlokalizowane są na obszarze oznaczonym symbolem ZP2.1 – Teren zieleni urządzanej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

T e r m i n z a g o s p o d a r o w a n i a n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e u ż y c z e n i a :

Nieruchomości wykorzystywane będą zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako zbiornik wodny, rekreacyjno-hodowlany.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. w dniach od 17.04.2023r. do 8.05.2023r. na tablicach ogłoszeń Gminy Żołynia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żołynia. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego