Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wielka Wieś

OGŁOSZENIE

Wielka Wieś

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości wymienione w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późn. zm.)

Obręb geodezyjny Wielka Wieś

Numer działki 247/3

Powierzchnia 0,3073 ha

Numer księgi wieczystej SL1S/00006705/3

Cena wywoławcza 11.500,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

Wadium 1.000,00 zł

Postąpienie minimalne 200,00 zł

Nieruchomość gruntowa znajdująca się w obrębie geodezyjnym Wielka Wieś, oznaczona jako działka nr 247/3 o powierzchni 0,3073 ha. Nieruchomość jest położona we wschodniej części wsi na zapleczu pojedynczej zabudowy siedliskowej. Działka ma kształt sześciokąta, jest położona
na zboczu wzgórza, w ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb. Faktycznie porośnięta jest samosiewem klonu jawora, klonu, dębu z domieszką wierzby, buka, brzozy, jesionu, osiki itp.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce obszar klasyfikowany jest jako grunty rolne pozostałe.

Osoby zainteresowanie nabyciem działki w terminie do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Główczycach ul. Kościuszki 8, w zamkniętych kopertach
z napisem I przetarg ustny ograniczony – działka rolnazłożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu:

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.

2) Oświadczenie potwierdzone przez Wójta Gminy, z którego wynika, od kiedy oferent osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, o jakim obszarze użytków rolnych, gdzie położone.

3) Dokument posiadania kwalifikacji rolniczych do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie
z art. 6 ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

4) Oświadczenie potwierdzone przez Wójta Gminy o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego oferenta.

5) Nakaz płatniczy podatku rolnego.

6) Poświadczenie zameldowania.

7) Kserokopię dowodu wzniesienia wadium (wpłatę należy umieścić na konto Urzędu Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Ustce).

Komisja Przetargowa w dniu 15 listopada 2022 roku sprawdzi dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym i ogłosi listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce przy ul. Kościuszki 8.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wylicytowaną cenę należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, co powinno nastąpić
w ciągu 21 dni licząc od dnia przeprowadzenia przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie