Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Bielawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczona numerem działki 145/1 o powierzchni 0,0706 ha

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczona numerem działki 145/1 o powierzchni 0,0706 ha

Bielawy dnia 07.12.2022r.

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
W ó j t   G m i n y   B i e l a w y

1. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczona numerem działki 145/1 o powierzchni 0,0706 ha uregulowanej w księdze wieczystej – LD1O/00019258/5. Nieruchomość położona jest w północnej części Soboty, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 11000,00 zł.

– nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

3. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy(sala konferencyjna).

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 1100,00 zł, – w kasie Urzędu Gminy w Bielawach lub na konto w BSZŁ O/Bielawy nr 37 9288 1011 2600 1094 2000 0040 
z dopiskiem przetarg Sobota dz. 145/1  nie później niż w dniu 11 stycznia 2023 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy).

5.  Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Sobota oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.ugbielawy.nv.pl

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Gminy Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
tel. 46 838-26-95
nieruchomosci@bielawy.pl

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.