Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Bielawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota

Bielawy dnia 30.09.2022r.

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
W ó j t   G m i n y   B i e l a w y

1. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczona numerami działek 130 o powierzchni 0,24 ha uregulowanej w księdze wieczystej – LD1O/00019267/1. Nieruchomość położona jest w północnej części Soboty, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 36000,00 zł.

– nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

3. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy(sala konferencyjna).

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 3600,00 zł, – w kasie Urzędu Gminy w Bielawach lub na konto w BSZŁ O/Bielawy nr 37 9288 1011 2600 1094 2000 0040 
z dopiskiem przetarg Sobota dz. 130  nie później niż w dniu 2 listopada 2022 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy).

5.  Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Sobota oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.ugbielawy.nv.pl

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Gminy Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
tel. 46 838-26-95
nieruchomosci@bielawy.pl

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.