Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec

RIT.6840.11.2022.PTM

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec –  woj. lubuskie.

PołożenieNr działkiPowierzchniaCena wywoławcza (zł)Wadium (zł)Wysokość postąpieniaOpis i przeznaczenie nieruchomościNr księgi wieczystej
Bogdaniec ul. Polna405/20,1438 ha100.000,0010.000,001.000,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana.  Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 85/2008 z dnia 18.11.2008 r.  Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/3
Bogdaniec ul. Polna405/80,2466 ha150.000,0015.000,001.500,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana.  Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 86/2008 z  2008-11-17. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/3
Bogdaniec ul.Szkolna231/210,0827 ha75.000,007.500,001.000,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Decyzja o warunkach zabudowy 39/2010 z 18.05.2010r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.GW1G/00048836/1
 1. Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie: 900  – działka 405/2, 1000 – działka 405/8 , 1100 – działka 231/21  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
 2. I przetarg odbył się w dniu 11 maja 2022 r. z wynikiem negatywnym.
 3. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bogdaniec i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 4. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
 5. Dokumentacja geodezyjna, zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
 6. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Osoby uczestniczące w przetargu powinny zastosować się do obostrzeń w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19.
 8. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Bogdaniec – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 21 listopada 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
 9. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium;

– w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru; stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu ( załącznik nr 1).

10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny – nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

12.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.

13. Wójt Gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. o sposobie i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wszelkich informacji udziela Referent d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia:  19 października 2022 r.                 

Termin zdjęcia:            28 listopada 2022 r.

            Wójt Gminy Bogdaniec

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przetargu na zbycie nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bogdaniec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, e-mail: urzad@bogdaniec.pl, tel. 95 7510 210.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji  przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogdaniec, zgodnie
  z rozdziałem 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz wydanym na podst. art. 42 w/w ustawy –  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), jak również innych przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 8.  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 9. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 11. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 12. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 13. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 14. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 16. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 17. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 18. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 19. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 20. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 21. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie