Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej  w obrębie Trzebień

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej  w obrębie Trzebień

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki położonej  w obrębie Trzebień przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 37.MN), wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00014824/3

Nr działkiPowierzchnia (ha)Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)  
421/20,183575.000,00 + 23% VAT7.000,00  

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r.

 o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Na sprzedaż nieruchomości odbyła się:

I przetarg w dniu 26 lipca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 28 8392 0004 2600 2017 2000 0610 w terminie do 23 października 2023 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Działka położona jest przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Teren płaski, położony nieco poniżej powierzchni drogi.
Na gruncie rosną drzewa i krzewy, nie przedstawionej wartości rynkowej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu
    do pobrania na stronie BIP Gminy Bolesławiec w zakładce – sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

·  w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

· w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

· w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

· w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Oświadczenie do pobrania na stronie BIP Gminy Bolesławiec w zakładce – sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 18 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ